Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Артерії голови і шиї. Судини великого кола кровообігу
Основна артерія

(а. basilaris)

На рівні переднього краю моста поділяється на праву та ліву задні мозкові артерії (аа. cerebri posteriores dextra et sinistra), які анастомозують у підпавутинному просторі із задніми сполучними артеріями, формуючи на основі мозку його артеріальне коло Віллізія (circulus arteriosus cerebri Willisii) (мал. 17).

Отже, між басейнами внутрішньої сонної та підключичної артерій існує міжсистемний анастомоз у вигляді кола, яке утворене 4 парними (a. Cerebri interior, a. carotis interna, a. communicans posterior, a. cerebri posterior) і однією непарною (a. communicans anterior) артеріями. Артеріальне коло великого мозку — це компенсаторно-пристосувальний механізм його безперебійного кровопостачання.

Мал. 18. Артеріальні джерела спинного мозку (А - бічна проекція; Б - спереду):

1 - хребтовий стовп (columna vertebralis);

2 - хребтова артерія (arteria vertebralis);

3 - підключична артерія (arteria subclavia);

4 - загальна (спільна) сонна артерія (arteria carotis communis);

5 - плечоголовний стовбур (truncus brachiocephalicus);

6 - реброво-шийний стовбур (truncus costocervicalis);

7 - передня спинномозкова артерія (arteria spinalis anterior);

8 - дуга аорти (arcus aortae);

9 - задні міжреброві артерії (arteriae intercostales posteriores);

10 - черевна аорта (orta abdominalis);

11 - поперекові артерії (arteriae lumbales);

12 - серединна крижова артерія (arteria sacra lis mediana);

13 - спинномозкові гілки (rami spinales);

14 - права задня спинномозкова артерія (arteria spinalis posterior dextra);

15 - Спинний мозок (medulla spinalis);

16 - Основна артерія (arteria basilaris);

17 - Артеріальне коло Захарченка

Гілки основної артерії (парні) (мал. 17)

1. Передня нижня мозочкова артерія (a. cerebellaris inferior anterior) до передньонижньої ділянки мозочка.

2. Артерія лабіринту (a. labyrinthi) крізь meatus acusticus internus досягає внутрішнє вухо.

3. Артерії моста (aa. pontis).

4. Середньомозкові артерії (aa. mesencephalicae).

5. Верхня мозочкова артерія (a. cerebellaris superior) васкуляризує піднаметову поверхню мозочка.

Мал. 19. Артерії спинного мозку на його поперечному розтині:

1 - задні спинномозкові артерії (права та ліва) (arteriae spinales posteriores dextera et sinistra);

2 - задня спинномозкова гілка (ramus spinalis posterior);

3 - спинномозковий вузол (ganglion spinale);

4 - спинномозковий нерв (nervus spinalis);

5 - спинномозкова гілка (ramus spinalis);

6 - передня спинномозкова гілка (ramus spinalis anterior);

7 - передня спинномозкова артерія (arteria spinalis anterior);

8 - центральна артерія спинного мозку (arteria centralis medullae spinalis);

9 - передня корінцева артерія (arteria radicularis anterior);

10 - задня корінцева артерія (arteria radicularis posterior)

Мал. 19 а. Вертикальна та горизонтальна системи васкуляризації спинного мозку (А - спереду, Б - ззаду):

1 - спинномозкова гілка (r. spinalis);

2 - корінцева гілка (r. radicularis);

3 - передня корінцева артерія (arteria radicularis anterior);

4 - передня спинномозкова артерія (arteria spinalis anterior);

5 - задня корінцева артерія (arteria radicularis posterior);

6 - задня серединна перегородка (septum medianum posterior);

7 - права задня спинномозкова артерія (arteria spinalis posterior dextra);

8 - ліва задня спинномозкова артерія (arteria spinalis posterior sinistra)

Задня мозкова артерія (а. cerebri posterior)

Ця артерія поділяється на три частини:

— передсполучну (pars precommunicaUs), що віддає гілочки до таламуса і блідої кулі;

— засполучну (pars postcommunicalis), що кровопостачає своїми гілками ніжки мозку, таламус, формує судинні сплетення;

— кінцеву (кіркову) pars terminalis (corticalis), яка васкуляризує кору нижньої поверхні скроневої та присередньої поверхні потиличної часток півкуль великого мозку. Задня мозкова артерія — складова частина circulus arteriosus cerebri.

II. Внутрішня грудна артерія (а. thoracica interna) (мал. 15 Б)

Прямує донизу позаду І—VIII ребрових хрящів, а на рівні VIІ — поділяється на кінцеві: верхню надчеревну (a. epigastrica superior) та м'язово-діафрагмову артерії (a. musculophrenica).

Гілки внутрішньої трупної артерії

1. Гілки загруднинної залози (rr. thymici).

2. Середостінні гілки (rr. mediastinales) до структур переднього середостіння.

3. Трахейні гілки (rr. tracheales) по трахеї та головних бронхів.

4. Бронхові гілки (rr. bronchiales) по головних бронхів та легень.

5. Груднинні гілки (rr. sternales).

6. Пронизні гілки (rr. perforates) крізь І—IV міжреброві проміжки досягають великий грудний м'яз та у жінок — молочну залозу — присередні гілки (rr. mammarii mediales).

7. Передні міжреброві гілки (aa. intercostales anteriores) відгалужуються до верхніх 5—6 міжребрових проміжків, анастомозуючи із задніми міжребровими артеріями (з aorta thoracica).

8. М'язово-діафрагмова артерія (a. musculophrenica) кровопостачає реброву частину діафрагми та м’язи 5 нижніх міжребрових проміжків і живота.

9. Верхня надчеревна артерія (а. epigastrica superior) прямує через діафрагму донизу крізь груднинно-ребровий трикутник, потім пронизує задню стінку піхви прямого м'яза живота, васкуляризує їх, досягаючи regio umbilicalis, де анастомозує з нижньою надчеревною артерією (з а. iliaca externa).

III. Щито-шийний стовбур (truncus thyrocervicalis) [мал. 16(8)]

1,5 см завдовжки розгалужується на:

1) нижню щитоподібну артерію (a. thyroidea inferior):

2) висхідну шийну артерію (a. cervicalis ascendens):

3) надлопаткову артерію (a. suprascapularis):

5) поверхневу шийну артерію (а. cemcalis superficialis).

✵ Нижня щитоподібна артерія

Відгалужує попутно гілки стравохідні (rr. oesophageales), трахейні (rr. tracheales). глоткові (rr. pharyngeales), залозові (rr. glandulaes) до щитоподібної залози, нижню гортанну артерію (a. laryngea inferior). Нижні щитоподібна та гортанна артерії анастомозують з однойменними верхніми артеріями.

✵ Висхідна шийна артерія (мал. 16)

Знаходиться присередньо від n. phrenicus, прямує вгору і відгалужує спинномозкові гілки (rr. spinales) до спинного мозку та м’язові гілки до оточуючих м’язів шиї.

✵ Надлопаткова артерія (мал. 16)

Проходить над верхньою поперечною зв'язкою лопатки до надостьового, підостьового м'язів та анастомозує з огинальною артерією лопатки (з a. axillaris). Артерія відгалужує також надплечову гілку (r. acromialis).

✵ Поверхнева шийна артерія (мал. 16)

Непостійна, кровопостачає драбинчасті, трапецієподібний, ромбоподібні та задній верхній зубчастий м'язи.

✵ Гілки 4-го відділу

IV. Реброво-шийний стовбур (truncus costocervicalis) (мал. 15) відгалужується від a. subclavia у міждрабинчастому просторі і поділяється на глибоку шийну та найвищу міжреброву артерії (aa. cervicalis profunda et intercostalis suprema). Глибока шийна артерія кровопостачає напівостьові м'язи шиї, а найвища міжреброва — роздвоюється на першу та другу задні міжреброві артерії (aa. intercostales posteriores prima et secunda) і васкуляризує цю ділянку стінки грудної порожнини.

✵ Гілка IІІ-го відділу

V. Поперечна артерія шиї (a. transversa colli) (мал. 15. 6) прямує через переддрабинчастий простір убік, крізь плечове сплетення назад і біля лопаткової ості розгалужується на висхідну і глибоку гілки (rr. ascendens et profundus), які кровопостачають трапецієподібний м'яз та м'яз-підіймач лопатки, а також групу м'язів вздовж присереднього краю лопатки.