Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Артерії голови і шиї. Судини великого кола кровообігу
Підключична артерія

(а. subclavia) (мал. 15,16)

Справа це гілка плечо-головного стовбура, а зліва — дуги аорти, в зв’язку з чим довша на 4—5 см від правої і має грудну частину. Підключична артерія вище apertura thoracis superior, симетрична і лежить в однойменній борозні І-го ребра під ключицею. На лінії зовнішнього краю 1-го ребра підключична артерія продовжується у пахвову артерію. Відповідно до топографії а. subclavia умовно поділяється на три відділи:

1) до міждрабинчастого простору (від початку артерії до переднього драбинчастого м'яза гілки: хребтова, внутрішня грудна артерії та щито-шийний стовбур);

2) у міждрабинчастому просторі відгалужується реброво-шийний стовбур;

3) після міждрабинчастого простору гілка — поперечна артерія шиї.

Гілки 1-го відділу

І. Хребтова артерія (a. vertebralis) (мал. 12, 17, 18).

Має 4 частини:

— передхребтову (pars prevertebralis) до поперечного відростка VI-го шийного хребця;

— поперечновідросткову (шийну) pars transversalis (cervicalis) міститься у поперечних отворах VI—II шийних хребців;

— атлантову (pars atlantica) розмішена у поперечному отворі та однойменній борозні дуги атланта;

— внутрішньочерепну (pars intracranialis).

Мал. 15. Підключична артерія (А), схема розгалуження підключичної артерії (Б):

1 - хребтова артерія (a. vertebralis);

2 - висхідна шийна артерія (a. cervicalis ascendens);

3 - глибока шийна артерія (a. cervicalis profunda);

4 - поверхнева шийна артерія (a. cervicalis superficialis);

5 - надлопаткова артерія (a. suprascapularis);

6 - поперечна артерія шиї (а. transversa colli);

7 - реброво-шийний стовбур та найвища міжреброва артерія (truncus costocervicalis et a. intercosta lis suprema);

8 - внутрішня грудна артерія (а. thoracica interna);

9 - нижня щитоподібна артерія (а. thyroidea inferior);

10 - передній драбинчастий м'яз (in. scalenus anterior);

11 - середній драбинчастий м'яз (m. scalenus medius);

12 - місце притискання підключичної артерії до 1-го ребра;

13 - підключична артерія (а. subclavia);

14 - загальна сонна артерія (а. carotis communis);

15 - підключична вена (v.subсlavia)

Після того як a. vertebralis пройде через задню атланто-потиличну перетинку, тверду мозкову оболонку спинного мозку і великий отвір, вона опиняється у порожнині черепа. Права і ліва артерії конвергують спереду довгастого мозку і зливаються у непарну основну (a. basilaris) артерію, яка лежить в sulcus basilaris моста.

З чотирьох частин a. vertebralis гілки мають тільки поперечновідросткова та, внутрішньочерепна.

Мал. 16. Топографія підключичної та загальної сонної артерії справа:

1 - зовнішня сонна артерія (a. carotis externa);

2 - загальна сонна артерія (а. carotis communis);

3 - хребтова артерія (a. vertebralis);

4 - підключична артерія (а. subclavia);

5 - внутрішня грудна артерія (а. thoracica interna);

6 - пахвова артерія (a. axillaris);

7 - поперечна артерія шиї

(а. transversa colli);

8 - щито-шийний стовбур (truncus thyrocervicalis);

9 - надлопаткова артерія (a. suprascapularis);

10 - поверхнева шийна артерія (а. cervicalis superficialis);

11 - нижня щитоподібна артерія (а. thyroidea inferior);

12 - висхідна шийна артерія (а. cervicalis ascendens)

(Самостійна робота: всі артерії замалювати червоним кольором)

✵ У поперечновідростковій частині відгалужуються:

— спинномозкові (корінцеві) гілки (rr. spinales, radiculares), які досягають спинний мозок і корінці спинномозкових нервів, пройшовши крізь міжхребцеві отвори;

— м'язові гілки (rr. musculares), що кровопостачають глибокі м'язи шиї.

Гілки внутрішньочерепної частини

1. Оболонні гілки (rr. meningei) до твердої оболони головного мозку та кісток черепа.

2. Задня спинномозкова артерія (a. spinalis posterior) спускається в sulcus posterolateralis спинного мозку аж до conus medullaris, васкуляризуючи спинний мозок та його оболони (мал. 18, 19).

3. Передня спинномозкова артерія (a. spinalis anterior) прямує донизу, конвергуючи і зливаючись з аналогічною артерією протилежного боку, формує ромбоподібний за формою анастомоз відомий, як кільце Захарченка (мал. 18 б). Нижче анастомозу a. spinalis anterior непарна, спускається у fissura mediana anterior спинного мозку до кінцевої нитки, васкуляризуючи спинний мозок та його оболони.

4. Задня нижня мозочкова артерія (а. cerebellaris inferior posterior) васкуляризує довгастий мозок та задньонижню ділянку мозочка.

Мал. 17. Артерії нижньої поверхні мозку, артеріальне коло мозку (коло Віллізія) (circulus arteriosus cerebri Willisii):

1 - передня сполучна артерія (arteria communicans anterior);

2 - передня артерія мозку (arteria cerebri anterior);

3 - очна артерія (arteria ophthalmiea);

4 - середня артерія мозку (arteria cerebri media);

5 - передня артерія судинного сплетення (arteria choroidea anterior);

6 - задня сполучна артерія (arteria communicans posterior);

7 - задня артерія мозку (arteria cerebri posterior);

8 - верхня мозочкова артерія (arteria cerebellaris superior);

9 - артерія лабіринту (arteria labyrinthi);

10 - передня нижня мозочкова артерія (arteria cerebellaris inferior anterior);

11 - задня нижня мозочкова артерія (arteria cerebellaris inferior posterior);

12 - хребтова артерія (arteria vertebra lis);

13 - задня спинномозкова артерія (a. spinalis posterior);

14 - передня спинномозкова артерія (a. spinalis anterior);

15 - основна артерія (arteria basilaris);

16 - задня гілка судинного сплетення (ramus choroideus posterior);

17 - внутрішня сонна артерія (arteria carotis interna)