Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Нерви голови та шиї
Язико-глотковий нерв

[IX] n. glossopharyngeus (мал. 43).

Мішаний, має три ядра:

— Одинокого шляху (одиноке) nuc. tractus solitarii, загальної і смакової чутливості, спільне з VII та X парами черепних нервів;

— Подвійне (nuc. ambiguus), соматомоторне, спільне з X та ХІ-парами черепних нервів;

— Нижнє слиновидільне (nuc. salivatorius inferior) — парасимпатичне.

Корінці (4—5) нерва знаходяться позаду оливи і вище корінців X і XI пар ч.н., (так звана "вагус-група" нервів — IX, X, XI пар).

Волоконний склад корінця IX пари ч. н.

✵ Аксони псевдоуніполярних нейронів верхнього та нижнього вузлів IX нерва, що прямують до nuc. tractus solitarii;

✵ Аксони соматомоторних нейронів подвійного ядра;

✵ Аксони вегетативних (передгангліонарні парасимпатичні волокна) нейронів нижнього слиновидільного ядра.

У межах яремного отвору, куди прямує корінець IX пари, міститься верхній вузол (ganglion superius), а в кам'янистій ямочці — нижній вузол (ganglion inferius). Нижче вузлів починається стовбур язико-глоткового нерва, у волоконному складі якого з’являються дендрити псевдоуніполярних нейронів. Аксони соматомоторних і парасимпатичних нейронів продовжують хід у стовбурі нерва без змін.

Після виходу крізь передній відділ foramen jugulare IX. X, XI пар черепних нервів, язико-глотковий нерв прямує вниз між внутрішніми сонною артерією та яремною веною і, утворивши дугу, досягає кореня язика. Аксони соматомоторних нейронів відгалужуються у вигляді гілки шило-глоткового м’яза (r. musculi stylopharyngei).

Решта відгалужень така:

1. Барабанний нерв (n. tympanicus) (якобсонів анастомоз) відходить нижче нижнього вузла і містить чутливі та передгангліонарні парасимпатичні волокна.

Мал. 42. Схема тіла 1-го нейрона (біполярного)присінково-завиткового нерва:

1 - волоскові сенсорні клітини;

2 - опорна клітина;

3, 9 - дендрит біполярного нейрона;

4 - біполярний нейрон вузла;

5 - аксон біполярного нейрона;

6 - поверхня головного мозку;

7 - висхідна гілка;

8 - низхідна гілка

Через барабанний каналець нерв досягає присередньої стінки барабанної порожнини, де віддає до барабанного сплетення (plexus tympanicus) всі чутливі і незначну частину парасимпатичних волокон. Передгангліонарні парасимпатичні волокна нерва перемикаються у барабанному вузлі (ganglion tympanicum) і формують його radixparasympathica. Radix sensoria вузла — чутливі волокна n. tympanicus, a radix sympathica — від сонно-барабанних нервів з plexus caroticus internus. Гілки вузла забезпечують іннервацію (в тому числі і секреторну) слизової оболонки барабанної порожнини, слухової труби і комірок соскоподібного відростка. Більша частина парасимпатичних волокон барабанного нерва залишає барабанну порожнину крізь розтвір малого кам'янистого нерва і отримує однойменну назву — n. petrosus minor. Останній виходить з порожнини черепа, пронизуючи клино-кам'янистий синхондроз і досягає вушного вузла (див. стор. 83).

Барабанний нерв має сполучну гілку з вушною гілкою блукаючого нерва.

3. Глоткові гілки (rr. pharyngeales) досягають бічних стінок глотки і разом з глотковими гілками блукаючого нерва та симпатичного стовбура формують глоткове сплетення (plexus pharyngeus).

4. Гілка сонної пазухи (r. sinus carotid) прямує до стінки сонної пазухи, в якій міститься сонний клубочок (glomus caroticum). Цей параганглій залягає в місці біфуркації загальної сонної артерії.

5. Мигдаликові гілки (rr. tonsillares) іннервують слизову оболонку піднебінних мигдаликів і дужок, а також м'якого піднебіння.

6. Язикові гілки (rr. linguales) іннервують слизову оболонку задньої третини язика (до надгортанника) смаковими і загальночутливими волокнами.

Язико-глотковий нерв має також сполучні гілки з барабанною струною і вушно-скроневим нервом.

Мал. 43. Розгалуження язико-глоткового нерва (схематично):

1 - середній мозок (mesencephalon);

2 - міст (pons);

3 - мозочок (cerebellum);

4 - довгастий мозок (medulla oblongata);

5 - яремний отвір (foramen jugulare);

6 - верхній вузол язико-глоткового нерва (ganglion superius);

7 - нижній вузол язико-глоткового нерва (ganglion inferius);

8 - барабанний каналець (canaliculus tympanicus);

9 - барабанна порожнина (cavitas tympanicus);

10 - розтвір канала малого кам'янистого нерва (hiatus canalis n. petrosi minoris);

11 - вушний вузол (ganglion oticum);

12 - привушна залоза (glandula parotidea);

13 - нижньощелепний нерв (n. mandibularis);

14 - вушно-скроневий нерв (n. auriculotemporalis);

15 - язик (lingua);

16 - піднебінний мигдалик (tonsilla palatina);

17 - слизова оболонка глотки (tunica mucosa pharyngis);

18 - констріктори глотки (mm. constrictores pharyngis);

19 - шило-глотковий м'яз (m. stylopharyngeus) та ramus m. stylopharyngei;

20 - загальна сонна артерія (a. carotis communis);

21 - подвійне ядро (n. ambiguus),

22 - ядро одинокого шляху (nuc. tractus solitarii);

23 - нижнє слиновидільне ядро (nuc. salivatorius inferior);

24 - глоткові гілки (rr. pharyngei);

25 - гілка сонної пазухи (r. sinus carotid);

26 - жолобуваті сосочки (papillae vallatae);

27 - передгангліонарні парасимпатичні волокна у складі барабанного нерва;

28 - передгангліонарні парасимпатичні волокна у складі малого кам'янистого нерва;

29 - післягангліонарні парасимпатичні волокна до привушної залози;

30 - язикові гілки (rr. linguales);

31 - мигдаликові гілки (rr. tonsillares);

14,17, 31 - волокна загальної чутливості;

19 - рухові волокна ramus m. stylopharyngei;

30 - волокна смакової чутливості;

27, 28 - передгангліонарні парасимпатичні волокна;

29 - післягангліонарні парасимпатичні волокна

Мал. 43а. Парасимпатичні вузли голови та їх парасимпатичні корінці:

VII - верхнє слиновидільне ядро (nuc. salivatorius superior) і сльозове ядро (n. lacrimalis);

1 - вузол колінця (ganglion geniculi);

2 - великий кам'янистий нерв (n. perrosus major);

3 - барабанна струна (chorda tympani);

4 - лицевий нерв (n. facialis);

5 - трійчастий вузол (ganglion trigeminale);

III - додаткове ядро окорухового нерва

(nuc. accessorius n. oculomotorii) та непарне серединне ядро (nuc. impar);

6 - окоруховий нерв (n. oculomotorius);

7 - сльозовий нерв (n. lacrimalis);

8 - очні гілки (rr. orbitales) до сльозової залози;

9 - носовійковий нерв (n. nasoclliaris);

10 - війковий вузол (ganglion ciliare);

11 - виличний нерв (n. zygomaticus);

12 - верхньощелепний нерв (n. maxillaris);

13 - крило-піднебінний вузол (ganglion pterygopalatinum);

14 - язиковий нерв (n. lingualis);

15 - вушний вузол (ganglion oticum);

16 - нижньощелепний нерв (n. mandibularis);

17 - вушно-скроневий нерв (n. auriculotemporalis);

18 - привушні гілки (rr. parotidei);

IX - нижнє слиновидільне ядро (nuc. salivatorius inferior);

19 - передвузлові парасимпатичні волокна до ganglion tympanicum і ganglion oticum;

20 - малий кам'янистий нерв (n. petrosus minor);

21 - піднижньощелепний вузол (ganglion submandibulare);

22,23 - післягангліонарні парасимпатичні волокна до піднижньощелепної та під'язикової залоз

Парасимпатичні вузли

Локалізація

Radix parasympathica

Radix sympathica

Radix sensoria

Rami

Ділянка іннервації

1

G. ciliare

В очній ямці, збоку від зорового нерва

Аксони нейронів парасимпатичних ядер III пари ч.н.

Plexus

caroticus

internus

ramus communicans n.nasociliaris cum ganglio ciliare

nn. ciliares breves

m.ciliaris, m. sphincter pupillae, m. dilatator pupillae

2

G. pterygopalatinum

В крило-піднебінній ямці

n.petrosus major

n.petrosus

profundus

rr.ganglionares,

n.maxillaris

rr. orbitales, rr. nasales posteriores superiores laterales et mediales, rr. nasales posteriores inferiores, n. palatinus major, nn. palatini, n. pharyngeus

Сльозову залозу, залози слизових оболонок порожнини носа та піднебіння

3,4

Ganglia

submandiblaris et sublingualis

В піднижньощелепній ямці

chorda tympani

Plexus facialis

rr.ganglionares, n. lingualis

rr. glandulares

Glandulae submandibularis et sublingualis

5

G. oticum

Під овальним отвором і присередньо від n.mandibularis

n. petrosus minor

Plexus

meningeus

medius

rr.ganglionares,

n.mandibularis

rr. parotidei

Glandula

parotidea

6

G. tympanicum

У слизовій оболонці барабанної порожнини

n. tympanicus (парасимпатичні волокна)

Plexus

caroticus

internus

n. tympanicus (чутливі волокна)

Післягангліонарні

волокна

Залози і слизову оболонку барабанної порожнини і слухової труби