Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) - Чорнокуяьський С.Т. 2009

Нерви голови та шиї
Черепні нерви

(nervi craniales) мал. 27—50.

Вперше поділив периферійні нерви людини на черепні та спинномозкові К. Гален (131 -201 рр), але концепція 12 пар черепних нервів належить анатомам наприкінці XVII століття (Sommering, Wieg d'Аzyr інші).

✵ Сучасна анатомічна номенклатура передбачає 13 пар черепних нервів:

✵ Кінцевий нерв [0] nervus terminalis [0|;

✵ Нюховий нерв [I] nervus olfactorius [I];

✵ Зоровий нерв [II] nervus opticus [II];

✵ Окоруховий нерв [III] nervus oculomotorius [III];

✵ Блоковий нерв [IV] nervus trochlearis [IV];

✵ Трійчастий нерв [V] nervus trigeminus [V];

✵ Відвідний нерв [VI] nervus abducens [VI];

✵ Лицевий нерв [VII] nervus facialis [VII];

✵ Присінково-завитковий нерв [VIII] nervus vestibulocochlearis [VIII];

✵ Язико-глотковий нерв [IX] nervus glossopharyngeus [IX];

✵ Блукаючий нерв [X] nervus vagus [X];

✵ Додатковий нерв [XI] nervus accessorius [XI];

✵ Під'язиковий нерв [XII] nervus hypoglossus [XII];

У складі VII пари черепних нервів розглядаються 2 нерви: лицевий (nervus facialis) та проміжний (nervus intermedius), а у складі VIII пари — присінковий (nervus vestibularis) і завитковий (nervus cochlearis) нерви.

Майже усі черепні нерви або їх корінці (крім нюхового) знаходяться у метках вентральної поверхні стовбура мозку (мал. 27). Вихід із черепа показано на мал. 28, 28 а.

Класифікація черепних нервів за розвитком (мал. 29).

✵ Нерви похідні мозку — І і II пари (nn. olfactorius et opticus);

✵ Нерви, які розвинулися у зв'язку з похідними головних (передвушних) міотомів III, IV, VI пари (nn. oculomotorius, trochlearis, abducens);

✵ Нерви похідних зябрових дуг:

1-ї з. д. — V пара (n. trigeminus);

II-ї з. д. — VII пара (n. facialis від якого упродовж ембріонального розвитку відокремився присінково-завитковий нерв n. vestibulocochlearis);

III-ї з. д. — IX пара (n. glossopharyngeus);

IV-ї і V-ї з. д. — X пара (n. vagus) та ембріонально відокремлена XI пара (n. accessorius);

* Сучасна Міжнародна анатомічна номенклатура (Сан-Пауло, 1997), український стандарт (Київ, 2001).

Мал. 27. Корінці черепних нервів у межа стовбура головного мозку, спереду

1 - зорове перехрестя (chiasma opticum);

2 - зоровий нерв (nervus opticus II) (у межах проміжного мозку);

3 - сірий горб (tuber сіпегеит);

4 - сосочкові тіла (corpora mamillaria);

5 - зоровий шлях (tractus opticus);

6 - ніжка мозку (pedunculus cerebri):

7 - окоруховий нерв (nеrvus oculomotorius. III);

8 - блоковий нерв (nervus trochlearis, IV);

9 - трійчастий нерв (nervus trigeminus. V);

10 - відвідний нерв (nervus abducens, VI);

11 - лицевий та проміжний нерви (nn. facialis et intermedius, VII);

12 - присінково-завитковий нерв (nervus vestibulocochlearis, VIII);

13 - язико-глотковий нерв (nervusglossopharyngeus, IX);

14 - блукаючий нерв (nervus vagus, X);

15 - додатковий нерв (nervus accessorius. XI);

16 - під'язиковий нерв (nervus hypoglossus, XII);

17 - передня серединна щілина (fissura mediana anterior);

18 - передньобічна борозна (sulcus anterolateralis);

19 - перехрестя пірамід (decussatio pyramidum);

20 - задньобічна борозна (sulcus posterolateralis);

21 - олива (oliva);

22 - основна борозна (sulcus basilaris);

23 - передня частина (основа) моста (pars anterior (basilaris)pontis);

24 - задня пронизана речовина (substantia perforata posterior)

✵ Нерв похідних завушних (постбранхіальних) міотомів — XII пара (n. hypoglossus) (за іншою думкою це нерв, що розвився шляхом злиття спиномозкових нервів).

Функціонально черепні нерви поділяють на:

— вісцеро-сенсорні (чутливі) (0, І пари);

— сомато-сенсорні (чутливі) (II і VIII пари);

— сомато-моторні (рухові) (III. IV. VI. XI, XII пари);

— мішані (V, VII, IX, X пари).

Мал. 28. Місця виходу (входу) черепних нервів з (до) порожнини черепа:

1 - lamina cribrosa (І пара — n. olfactorius);

2 - canalis opticus (II пара - n. opticus);

3 - fissura orbital is superior (III, IV, VI пари — n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens ma n. ophthalmicus V-1 пари);

4 - foramen rotundum (n. maxillaris V-2 пари);

5 - foramen ovate (n.mandibularis V-3 пари);

6 - porus acusticus internus (VII, VIII пари, nn. facialis et vestibulocochlearis):

7 - foramen juguiare (IX, X, XI пари — вагус-група нервів: nn. glossophaiyngeus, vagus, accessorius — radix cranialis);

8 - canalis n. hypoglossi (XII пара, n. hypoglossus);

9 - foramen magnum (XІa — radix spinalis n. accessorius) - вхід у порожнину черепа

План вивчення черепних нервів

1. Назва (укр., лат.), походження нерва.

2. Ядра, локалізація і характеристика.

3. Наявність соматичних вузлів.

4. Волоконний склад корінця.

5. Волоконний склад стовбура нерва.

6. Класифікація гілок нерва, вегетативні вузли.

7. Розгалуження кожної гілки, топографія.

8. Ділянка іннервації кожної гілки і нерва в цілому.

Maл. 28 а. Топографія черепних нервів та їх корінців на внутрішній основі черепа

Кінцевий нерв [0] [n. terminalis)

У передньонижніх відділах хрящової перегородки носа, позаду і вище різцевого каналу міститься отвір, який веде у сліпий канал — рудиментарний орган нюху — лемешево-носовий орган (Якобсона) organum vomeronasale (Jakobson).

У багатьох тварин він є добре розвиненим. Подразником рецепторів (нейросенсорних епітеліоцитів) цього органа є тільки феромони. Скупчення тіл нейросенсорних епітеліоцитів формує кінцевий вузол (ganglion terminale). Аксони епітеліоцитів вузла приєднуються до нюхових ниток n. olfactorius і досягають в його складі структур лімбічної системи. Провідні шляхи кінцевого нерва досконально не вивчені, але вважається, що цей нерв грає певну психологічну роль у стосунках між людьми.

Мал. 29. А — Черепні нерви похідних зябрових дуг (V, VII, IX, X, XI пари) 1, 2, 3, 4, 5-зяброві дуги ембріона людини; Б — загальна схема іннервації м'язів — похідних передвушних, потиличних міотомів та зябрових дуг