Анатомія голови - В.З. Сікора 2007

Передмова

Анатомія людини серед усіх теоретичних дисциплін займає особливе місце. Знання з анатомії в системі медичної освіти незаперечні. Не знаючи будови тіла людини, лікар замість користі може тільки нашкодити хворому. З цього приводу є багато оригінальних висловів, які давно вже стали загальновідомими: "анатомія - фундамент медицини"; "без анатомії немає ні терапії, ні хірургії, а є лише прикмети та упередження"; "лікар - неанатом не тільки не корисний, а навіть шкідливий"; "хірург, який не пройшов анатомічної школи, не може бути на висоті свого покликання"; "шлях у хірургічну клініку лежить тільки через анатомічний театр". Вивчення анатомії людини є важливою складовою частиною загальнотеоретичної підготовки студента-медика, без якої не здобути освіти лікаря. Хірург повинен досконало знати топографію органів, судин та нервів. Перед кожним оперативним втручанням він повторює анатомію тієї ділянки, де буде оперувати, адже при пошкодженні артерій виникає кровотеча, а при пошкодженні нервів - параліч окремих або цілої групи м'язів. Лікар-терапевт, не знаючи меж органів у нормі, не зможе визначити, наприклад, чи збільшене серце або печінка, чи опущені нирки та ін. Лікарю-педіатру необхідно знати особливості будови органів дитини в різні вікові періоди формування її організму, в умовах навколишнього середовища та ін.

Анатомія - це також і загальнобіологічна дисципліна. Вона вивчає будову тіла людини, окремих частин та органів, їх конструкцію і мікроскопічну будову з позицій основних етапів еволюції, а також з урахуванням функції та біологічних закономірностей, що притаманні живим організмам, особливо вищим хребетним.

Оволодіння програмним матеріалом анатомії людини стане основою для подальшого вивчення всіх медичних дисциплін. Вивчити будову організму людини нелегко, однак за умови настирливої систематичної праці оволодіти предметом можна, а майбутньому лікарю - необхідно. Студенту слід пам'ятати, що найважливішою умовою для успішного вивчення дисципліни є бажання вчитися, стати професіоналом, майстром своєї справи.

У навчальний посібник внесені конкретні завдання кожного розділу і модуля, теми практичних занять, тестові питання з банку "Крок-1", перелік практичних навичок, стислий зміст матеріалу і список літератури. Вперше використовується топографічний принцип вивчення анатомії людини, враховуючи нормальну і топографічну анатомію. Саме так викладають анатомію в Західній Європі і Америці, так викладений матеріал в багатьох іноземних атласах і підручниках. У зв’язку з переходом на Болонську систему це особливо актуально.

При написанні навчального посібника враховано досвід викладання предмета на кафедрах анатомії людини Національного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету та Української державної медичної стоматологічної академії. Запропонований навчальний посібник повинен сприяти активації у студентів творчого підходу до вивчення предмета, а також буде корисним для аспірантів та викладачів, які обрали анатомію людини сферою своєї професійної діяльності.

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

1. Застосувати класифікацію кісток для аналізу будови кісток черепа.

2. Описати і продемонструвати будову кісток черепа.

3. Описати і продемонструвати з’єднання між кістками черепа.

4. Описати і продемонструвати м’язи і фасції голови.

5. Аналізувати розвиток органів ротової порожнини та глотки в ембріогенезі.

6. Аналізувати аномалії і варіанти розвитку органів ротової порожнини та глотки.

7. Описати і продемонструвати будову органів ротової порожнини та глотки.

8. Аналізувати розвиток, аномалії і варіанти розвитку носової порожнини.

9. Описати і продемонструвати будову носової порожнини.

10. Визначити загальні закономірності будови та функцій гіпофіза та епіфіза.

11. Визначити загальні принципи будови і функцій ЦНС.

12. Аналізувати розвиток ЦНС в філо- і онтогенезі.

13. Аналізувати варіанти розвитку спинного і головного мозку.

14. Описати і продемонструвати зовнішню і внутрішню будову спинного мозку.

15. Аналізувати класифікацію відділів головного мозку за анатомічними принципами і за розвитком.

16. Описати і продемонструвати зовнішню будову відділів головного мозку.

17. Визначити загальні принципи будови органів чуття.

18. Аналізувати розвиток органів чуття в філо- і онтогенезі.

19. Аналізувати аномалії і варіанти розвитку органів чуття.

20. Описати і продемонструвати будову очного яблука і додаткових структур ока.

21. Описати і продемонструвати будову зовнішнього вуха, середнього вуха і внутрішнього вуха.

22. Аналізувати класифікацію черепних нервів.

23. Визначити загальні принципи будови черепних нервів, різних за походженням.

24. Аналізувати загальну будову вегетативних вузлів голови.

25. Описати і продемонструвати будову І - ХІІ пар черепних нервів.

26. Описати і продемонструвати артеріальні судини голови.

27. Описати і продемонструвати вени голови.

28. Визначити лімфатичні судини голови.

29. Аналізувати джерела кровопостачання та іннервації органів голови стосовно проведення провідникової анестезії та розрізів у ділянці склепіння черепу.

30. Обґрунтувати клініку переломів основи черепа.

31. Описати і продемонструвати топографію привушної залози та гілок лицьового нерва відносно розрізів при флегмонах і абсцесах бічної ділянки обличчя.

32. Описати топічну діагностику пошкоджень лицьового нерва.

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1 Лобова, тім’яна, потилична кістки черепа.

І мод.

2 Клиноподібна і решітчаста кістки черепа.

І мод.

3 Скронева кістка. Канали скроневої кістки.

І мод.

4 Кістки лицевого черепа. Очна ямка. Скронева і підскронева ямки.

І мод.

5 Зовнішня і внутрішня основи черепа. Крило-піднебінна ямка. Кісткова порожнина носа.

І мод.

6 З’єднання кісток черепа.

І мод.

7 М’язи та фасції голови.

І мод.

8 Анатомія ротової порожнини та її похідних: язик, піднебіння.

ІІ мод.

9 Анатомія зубів і слинних залоз.

ІІ мод.

10 Анатомія глотки.

ІІ мод.

11 Анатомія зовнішнього носу, носової порожнини, гортані.

ІІ мод.

12 Анатомія органів ендокринної системи (гіпофіз та епіфіз).

ІІ мод.

13 Загальні відомості про центральну нервову систему. Макроскопічна анатомія спинного мозку.

ІІІ мод.

14 Мікроскопічна анатомія спинного мозку.

ІІІ мод.

15 Ембріогенез головного мозку. Анатомія довгастого мозку.

ІІІ мод.

16 Анатомія моста і мозочка.

ІІІ мод.

17 Ромбоподібна ямка. IV шлуночок. Середній мозок.

ІІІ мод.

18 Анатомія проміжного мозку. ІІІ шлуночок.

ІІІ мод.

19 Нюховий мозок. Базальні ядра. Бічні шлуночки. Біла речовина півкуль великого мозку.

ІІІ мод.

20 Рельєф плаща.

ІІІ мод.

21 Локалізація функцій у корі півкуль великого мозку.

ІІІ мод.

22 Асоціативні, комісуральні і висхідні проекційні провідні шляхи центральної нервової системи.

ІІІ мод.

23 Низхідні проекційні провідні шляхи центральної нервової системи.

ІІІ мод.

24 Оболони і шляхи циркуляції спинномозкової рідини. Кровопостачання головного і спинного мозку.

ІІІ мод.

25 Анатомія очного яблука.

ІІІ мод.

26 Анатомія допоміжного апарату органа зору. Провідний шлях зорового аналізатора.

ІІІ мод.

27 Анатомія зовнішнього і середнього вуха.

ІІІ мод.

28 Анатомія внутрішнього вуха. Провідні шляхи слуху і рівноваги.

ІІІ мод.

29 І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VIII пари черепних нервів.

IV мод.

30 V пара черепних нервів.

IV мод.

31 VII і IX пари черепних нервів.

IV мод.

32 Х, ХІ і ХІІ пари черепних нервів.

IV мод.

33 Аорта. Гілки дуги аорти. Загальна і внутрішня сонні артерії.

V мод.

34 Зовнішня сонна артерія.

V мод.

35 Підключична артерія.

V мод.

36 Вени голови.

V мод.

37 Лімфатичні вузли і судини голови. Лімфатичні стовбури і протоки.

V мод.

38 Васкуляризація та іннервація органів голови.

V мод.

39 Топографічна анатомія лобово-тім’яно-потиличної ділянки. Хірургічна анатомія внутрішньої основи черепа, оболон головного мозку та венозних пазух. Клінічна анатомія переломів основи черепа.

I мод.з оперативноїхірургії

40 Топографічна анатомія скроневої ділянки. Краніо-церебральна топографія. Топографічна анатомія соскоподібного відростка. Анатомічне обґрунтування антротомії.

I мод.з оперативної хірургії

41 Топографічна анатомія бічної ділянки обличчя. Хірургічна анатомія білявушної слинної залози, лицьового нерва, глибокої ділянки обличчя. Анатомічне обґрунтування провідникової анестезії гілок трійчастого нерва. Хірургічна анатомія скронево-крилоподібного, міжкрилоподібного та парафарингеального клітковинних просторів.

I мод. з оперативної хірургії

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

Лобова кістка

Лобовий кут

Лобова луска

Потиличний кут

Лобовий горб

Клиноподібний кут

Надбрівна дуга

Соскоподібний кут

Надперенісся

Тім'яний отвір

Борозна верхньої стрілової пазухи

Борозна верхньої стрілової пазухи

Лобовий гребінь

Тім'яний горб

Сліпий отвір

Верхня скронева лінія

Надочноямковий край

Потилична кістка

Надочноямковий отвір

Великий отвір

Виличний відросток

Основна частина

Очноямкова частина

Глотковий горбок

Ямка сльозової залози

Схил

Носова частина

Бічна частина

Носова ость

Потиличний виросток

Решітчаста вирізка

Виростковий канал

Лобова пазуха

Виросткова ямка

Тім'яна кістка

Яремна вирізка

Потиличний край

Яремний відросток

Лусковий край

Канал під'язикового нерва

Стріловий край

Потилична луска

Лобовий край

Зовнішній потиличний виступ

Верхня каркова лінія

Трійчасте втиснення

Нижня каркова лінія

Розтвір каналу великого кам'янистого нерва

Внутрішній потиличний виступ

Борозна великого кам'янистого нерва

Хрестоподібне підвищення

Розтвір каналу малого кам'янистого нерва

Борозна поперечної пазухи

Борозна малого кам'янистого нерва

Борозна сигмоподібної пазухи

Задня поверхня кам'янистої частини

Борозна потиличної пазухи

Внутрішній слуховий отвір

Клиноподібна кістка

Внутрішній слуховий хід

Тіло клиноподібної кістки

Піддугова ямка

Турецьке сідло

Нижня поверхня кам'янистої частини

Гіпофізна ямка

Яремна ямка

Горбок сідла

Шилоподібний відросток

Спинка сідла

Шило-соскоподібний отвір

Сонна борозна

Кам'яниста ямочка

Клиноподібна пазуха

Зовнішній отвір сонного каналу

Мале крило клиноподібної кістки

Внутрішній отвір сонного каналу

Велике крило клиноподібної кістки

Соскоподібний відросток (скроневої кістки)

Мозкова поверхня великого крила

Борозна сигмоподібної пазухи

Скронева поверхня великого крила

Соскоподібна вирізка

Підскронева поверхня великого крила

Соскоподібний отвір

Верхньощелепна поверхня великого крила

Барабанна частина

Очноямкова поверхня великого крила

Лускова частина

Верхня очноямкова щілина

Виличний відросток

Зоровий канал

Суглобовий горбок

Круглий отвір

Нижньощелепна ямка

Овальний отвір

Зовнішній слуховий отвір

Остистий отвір

Зовнішній слуховий хід

Крилоподібний відросток

Сонний канал

Бічна пластинка

Лицевий канал

Присередня пластинка

М'язово-трубний канал

Крилоподібний канал

Напівканал слухової труби

Крилоподібна ямка

Напівканал м'яза-напружувача барабанної перетинки

Крилоподібна вирізка

Каналець барабанної струни

Решітчаста кістка

Барабанний каналець

Дірчаста пластинка

Соскоподібний каналець

Дірчасті отвори

Сонно-барабанні канальці

Перпендикулярна пластинка

Верхня щелепа

Решітчастий лабіринт

Тіло верхньої щелепи

Очноямкова пластинка

Очноямкова поверхня

Верхня носова раковина

Підочноямкова борозна верхньої щелепи

Середня носова раковина

Підочноямковий канал верхньої щелепи

Скронева кістка (права чи ліва)

Підочноямковий край тіла верхньої щелепи

Кам'яниста частина скроневої кістки

Передня поверхня тіла верхньої щелепи

Верхній край кам'янистої частини

Підочноямковий отвір верхньої щелепи

Борозна верхньої кам'янистої пазухи

Лобовий відросток

Задній край кам'янистої частини

Скроневий відросток

Борозна нижньої кам'янистої пазухи

Вилично - очноямковий отвір

Передній край кам'янистої частини

Вилично - лицевий отвір

Борозна нижньої кам'янистої пазухи

Вилично-скроневий отвір

Передня поверхня кам'янистої частини

Під'язикова кістка

Покрівля барабанної порожнини

Тіло під'язикової кістки

Носова вирізка

Малий ріг

Підскронева поверхня тіла верхньої щелепи

Великий ріг

Горб верхньої щелепи

Склепіння черепа

Коміркові отвори

Скронева ямка

Носова поверхня тіла верхньої щелепи

Стінки скроневої ямки

Сльозова борозна

Вилична дуга

Верхньощелепний розтвір

Підскронева ямка

Лобовий відросток верхньої щелепи

Стінки підскроневої ямки

Виличний відросток верхньої щелепи

Очна ямка

Піднебінний відросток верхньої щелепи

Очноямковий вхід

Комірковий відросток

Надочноямковий край (череп)

Зубні комірки

Підочноямковий край (череп)

Нижня щелепа

Стінки очної ямки

Тіло нижньої щелепи

Передній решітчастий отвір

Коміркова частина

Задній решітчастий отвір

Коміркова дуга нижньої щелепи

Нижня очноямкова щілина

Зубні комірки

Крило-піднебінна ямка

Основа нижньої щелепи

Стінки крило-піднебінної ямки

Підборідний виступ нижньої щелепи

Передня черепна ямка

Підборідний горбок

Середня черепна ямка

Підборідний отвір

Задня черепна ямка

Двочеревцева ямка нижньої щелепи

Борозна верхньої стрілової пазухи (череп)

Щелепно-під'язикова лінія нижньої щелепи

Борозна поперечної пазухи (череп)

Під'язикова ямка

Борозна сигмоподібної пазухи (череп)

Піднижньощелепна ямка

Зовнішня основа черепа

Гілка нижньої щелепи

Рваний отвір (череп)

Кут нижньої щелепи

Яремний отвір (череп)

Жувальна горбистість

Сонний канал скроневої кістки (череп)

Крилоподібна горбистість

М'язово-трубний канал (череп)

Вирізка нижньої щелепи

Кісткове піднебіння

Виростковий відросток нижньої щелепи

Великий піднебінний канал

Голівка нижньої щелепи

Малі піднебінні отвори

Шийка нижньої щелепи

Різцевий канал

Крилоподібна ямка нижньої щелепи

Стінки кісткової носової порожнини

Вінцевий відросток нижньої щелепи

Хоани

Отвір нижньої щелепи

Верхній носовий хід

Канал нижньої щелепи

Середній носовий хід

Нижня носова раковина

Нижній носовий хід

Сльозова кістка

Спільний носовий хід

Носова кістка

Вінцеве шво черепа

Леміш

Стрілове шво черепа

Піднебінна кістка

Ламбдоподібне шво черепа

Перпендикулярна пластинка

Тім'ячка черепа

Клино-піднебінна вирізка

Синхондрози черепа

Пірамідний відросток

Малі кутні зуби

Горизонтальна пластинка

Великі кутні зуби

Вилична кістка

Під'язикова залоза

Бічна поверхня

Піднижньощелепна залоза

Скронева поверхня

Привушна залоза

Очноямкова поверхня

Привушна протока

Скронево-нижньощелепний суглоб

Глотка

Атланто-потиличний суглоб

Носова частина глотки

Надчерепний м'яз

Склепіння глотки

Лобове черевце

Глотковий мигдалик

Потиличне черевце

Глотковий отвір слухової труби

Апоневротичний шолом (надчерепний апоневроз)

Трубний валок

Коловий м'яз ока

Ротова частина глотки

Великий виличний м'яз

Гортанна частина глотки

М'яз-підіймач верхньої губи

Порожнина глотки

М'яз-підіймач кута рота

Слизова оболонка глотки

Щічний м'яз

М'язи глотки

М'яз-опускач кута рота

Корінь носа

М'яз-опускач нижньої губи

Спинка носа

Коловий м'яз рота

Кінчик носа

Скроневий м'яз

Крила носа

Жувальний м'яз

Ніздрі

Бічний крилоподібний м'яз

Хоани

Присередній крилоподібний м'яз

Носова перегородка

Ротова порожнина

Верхня носова раковина

Присінок рота

Середня носова раковина

Верхня губа

Нижня носова раковина

Нижня губа

Присінок носа

Кут рота

Верхній носовий хід

Щока

Середній носовий хід

Власне ротова порожнина

Нижній носовий хід

Піднебіння

Спільний носовий хід

Тверде піднебіння

Приносові пазухи

М'яке піднебіння

Верхньощелепна пазуха

Ясна

Клиноподібна пазуха

Язик

Лобова пазуха

Тіло язика

Решітчасті комірки

Корінь язика

Слизова оболонка

Спинка язика

Нюхова частина

Край язика

Дихальна частина

Верхівка язика

Гіпофіз

Слизова оболонка язика

Шишкоподібна залоза

Грибоподібні сосочки язика

Шийне стовщення

Жолобуваті сосочки язика

Попереково-крижове стовщення

Листоподібні сосочки язика

Мозковий конус

Сліпий отвір язика

Кінцева нитка

Язиковий мигдалик

Передня серединна щілина

Зів

Задня серединна борозна

Піднебінно-язикова дужка

Передньобічна борозна

Піднебінно-глоткова дужка

Задньобічна борозна

Піднебінний мигдалик

Задня проміжна борозна

Мигдаликова ямка

Кінський хвіст

Коронка зуба

Трикутник під'язикового нерва

Шийка зуба

Трикутник блукаючого нерва

Корінь зуба

Бічний закуток

Різці

Присереднє підвищення ромбоподібної ямки

Ікла

Лицевий горбок

Канатики спинного мозку

Присінкове поле

Передній канатик

Покрив четвертого шлуночка

Бічний канатик

Верхній мозковий парус

Задній канатик

Нижній мозковий парус

Центральний канал

Середній мозок

Сіра речовина

Покрівля середнього мозку

Передній ріг

Пластинка покрівлі

Задній ріг

Верхній горбок

Бічний ріг

Нижній горбок

Біла речовина

Ручка верхнього горбка

Стовбур головного мозку

Ручка нижнього горбка

Довгастий мозок

Водопровід мозку

Міст

Міжніжкова ямка

Середній мозок

Задня пронизана речовина

Довгастий мозок

Ніжка мозку

Передня серединна щілина

Покрив середнього мозку

Піраміда довгастого мозку

Червоне ядро

Перехрестя пірамід

Чорна речовина

Передньобічна борозна

Основа ніжки мозку

Олива

Проміжний мозок

Задньобічна борозна

Таламус

Клиноподібний пучок

Передній горбок таламуса

Клиноподібний горбок

Подушка таламуса

Тонкий пучок

Мозкова смуга таламуса

Тонкий горбок

Епіталамус

Задня серединна борозна

Повідець

Нижня мозочкова ніжка

Повідцевий трикутник

Міст

Шишкоподібна залоза

Основна борозна

Метаталамус

Середня мозочкова ніжка

Бічне колінчасте тіло

Верхня мозочкова ніжка

Присереднє колінчасте тіло

Верхній мозковий парус

Гіпоталамус

Покрив мосту (на поперечному розрізі)

Зорове перехрестя

Основна частина мосту

Зоровий шлях

Мозочок

Сірий горб

Півкуля мозочка

Лійка

Черв'як мозочка

Сосочкове тіло

Щілини мозочка

Третій шлуночок

Листки мозочка

Стінки

Клаптик

Міжшлуночковий отвір

Дерево життя

Отвір водопроводу мозку

Кора мозочка

Смугасте тіло

Зубчасте ядро

Хвостате ядро

Нижня мозочкова ніжка

Голова

Середня мозочкова ніжка

Тіло

Верхня мозочкова ніжка

Хвіст

Четвертий шлуночок

Лобовий полюс

Ромбоподібна ямка

Передцентральна борозна

Серединна борозна

Передцентральна звивина

Присереднє підвищення ромбоподібної ямки

Верхня лобова борозна

Мозкові смуги четвертого шлуночка

Нижня лобова борозна

Сочевицеподібне ядро

Верхня лобова звивина

Лушпина

Середня лобова звивина

Бічна бліда куля

Нижня лобова звивина

Присередня бліда куля

Висхідна гілка

Огорожа

Передня гілка

Бічні шлуночки

Покришкова частина

Центральна частина бічного шлуночка

Трикутна частина

Стінки центральної частини

Очноямкова частина

Передній (лобовий) ріг бічного шлуночка

Тім'яна частка

Стінки переднього рогу

Зацентральна борозна

Задній (потиличний) ріг бічного шлуночка

Зацентральна звивина

Стінки заднього рогу

Верхня тім'яна часточка

Пташина острога бічного шлуночка

Внутрішньотім'яна борозна

Обхідне підвищення бічного шлуночка

Нижня тім'яна часточка

Нижній (скроневий) ріг бічного шлуночка

Кутова звивина

Стінки нижнього рогу

Надкрайова звивина

Морський коник

Скронева частка

Міжшлуночковий отвір

Верхня скронева борозна

Зовнішня капсула кінцевого мозку

Нижня скронева борозна

Внутрішня капсула кінцевого мозку

Верхня скронева звивина

Передня ніжка внутрішньої капсули

Середня скронева звивина

Коліно внутрішньої капсули

Нижня скронева звивина

Задня ніжка внутрішньої капсули

Поперечні скроневі звивини

Мозолисте тіло

Потилична частка

Дзьоб

Потиличний полюс

Коліно

Острівець

Стовбур

Звивини острівця

Валик

Присередня і нижня поверхні півкулі

Прозора перегородка

великого мозку

Склепіння

Борозна мозолистого тіла

Стовп

Борозна пояса

Тіло

Поясна звивина

Ніжка

Перешийок поясної звивини

Нюхова цибулина

Морськоконикова борозна

Нюховий шлях

Приморськоконикова звивина

Нюховий трикутник

Гачок

Передня пронизана речовина

Зубчаста звивина нюхова борозна

Півкуля великого мозку

Прицентральна борозна

Поздовжня щілина великого мозку

Прицентральна часточка

Бічна ямка великого мозку

Передклин

Лобова частка

Тім'яно-потилична борозна

Тім'яна частка

Клин

Скронева частка

Острогова борозна

Потилична частка

Язикова звивина

Острівець

Обхідна борозна

Верхньобічна поверхня великого мозку

Присередня потилично-скронева

Центральна борозна

Звивина

Бічна борозна

Нижнє склепіння сполучної оболонки

Лобова частка

Сльозова залоза

Потилично-скронева борозна

Вушна раковина

Бічна потилично-скронева звивина

Завиток

Пряма звивина

Протизавиток

Нюхова борозна

Козелок

Очноямкові борозни

Протикозелок

Очноямкові звивини

Вушна часточка

Спинномозкова тверда оболона

Зовнішній слуховий хід

Тверда оболона головного мозку

Зовнішній слуховий отвір

Серп великого мозку

Барабанна перетинка

Серп мозочка

Барабанна порожнина

Намет мозочка

Покрівельна стінка

Діафрагма сідла

Яремна стіінка

Пазухи твердої оболони

Лабіринтна стінка

Верхня стрілова пазуха

Соскоподібна стінка

Нижня стрілова пазуха

Сонна стінка

Пряма пазуха

Перетинчаста стінка

Потилична пазуха

Стремінце

Поперечна пазуха

Коваделко

Стік пазух

Молоточок

Сигмоподібна пазуха

Слухова труба

Печериста пазуха

Внутрішнє вухо

Клино-кам'яна пазуха

Кістковий лабіринт

Верхня кам'яниста пазуха

Присінок

Нижня кам'яниста пазуха

Півколові канали

Павутинна оболонка головного мозку

Завитка

Спинномозкова павутинна оболонка

Перетинчастий лабіринт

М'яка оболонка головного мозку

Спільна кісткова ніжка

Спинномозкова м'яка оболонка

Ампульні кісткові ніжки

Очне яблуко

Проста кісткова ніжка

Волокниста оболонка очного яблука

Кісткова спіральна пластинка

Білкова оболонка ока

Веретено завитки

Рогівка

Сходи присінка

Судинна оболонка очного яблука

Барабанні сходи

Власне судинна оболонка

Присінкові сходи

Війкове тіло

Нюховий нерв (І пара)

Райдужка

Зоровий нерв (ІІ пара)

Зіниця

Окоруховий нерв (ІІІ пара)

Сітківка

Блоковий нерв (І V пара)

Кришталик

Відвідний нерв (V І пара)

Склисте тіло

Присінково-завитковий нерв (V ІІІ пара)

Зовнішні м'язи очного яблука

Присінковий вузол

Бічний прямий м'яз

Завитковий вузол

Верхній прямий м'яз

Зоровий перехрест

Присередній прямий м'яз

Зоровий шлях

Бічний прямий м'яз

Трійчастий нерв (V пара) та його вузол

Верхній косий м'яз

Очний нерв (1 гілка V пари)

Нижній косий м'яз

Верхньощелепний нерв (2 гілка V пари)

Брова

Нижньощелепний нерв (3 гілка V пари)

Верхня повіка

Вушно-скроневий нерв

Нижня повіка

Язиковий нерв

Сполучна оболонка (кон’юнктива)

Зовнішня яремна вена

Верхнє склепіння сполучної оболонки

Поверхневі скроневі вени

Нижній комірковий нерв

Синуси твердої мозкової оболони

Слізний нерв

Грудна протока

Носовійковий нерв


Точки Валле


Лицевий і проміжний нерви (VII пара)


Проміжний нерв нерв (ХІІІ пара)


Язикоглотковий нерв (ІХ пара)


Скроневі гілки


Виличні гілки


Щічні гілки


Шийна гілка


Крайова нижньощелепна гілка


Барабанна струна


Великий кам'янистий нерв


Колінчастий вузол


Блукаючий нерв (Х пара)


Поворотний гортанний нерв


Передній і задній блукаючі стовбури


Додатковий нерв (ХІ пара)


Під'язиковий нерв (ХІІ пара)


Шийна петля під'язикового нерва


Верхня гілка


Нижня гілка


Права загальна сонна артерія


Права підключична артерія


Загальна сонна артерія (права, ліва)


Зовнішня сонна артерія


Верхня щитоподібна артерія


Язикова артерія


Лицева артерія


Потилична артерія


Задня вушна артерія


Висхідна глоткова артерія


Поверхнева скронева артерія


Верхньощелепна артерія


Нижня коміркова артерія


Середня оболонна артерія


Внутрішня сонна артерія


Шийна частина


Кам'яниста частина


Печериста частина


Мозкова частина


Очна артерія


Передня мозкова артерія


Задня сполучна артерія


Хребтова артерія


Основна артерія


Задня мозкова артерія


Артеріальне коло мозку


Внутрішня яремна вена


Лицева вена


Занижньощелепна вена