Оперативна хірургія та топографічна анатомія - 2016

Тема 20. Підсумковий модульний контроль теоретичної і практичної підготовки студентів

1. Актуальність теми: на основі засвоєних знань із хірургічної анатомії ділянок голови та шиї, ділянок і органів грудної порожнини, ділянок і органів порожнини живота на занятті слід перевірити в кожного студента рівень підготовки з указаних розділів предмета.

2. Конкретні цілі:

1. Перевірити в кожного студента рівень теоретичної підготовки з хірургічної анатомії ділянок голови та шиї, ділянок і органів грудної порожнини, ділянок і органів порожнини живота.

2. Упевнитися в рівні опанування практичними навичками кожним студентом з основ оперативних втручань на ділянках голови та шиї, ділянках і органах грудної порожнини, ділянках і органах порожнини живота.

3. Зміст заняття

Питання до модульного контролю

1. Зміст і завдання курсу топографічної анатомії.

2. Класифікація оперативних втручань.

3. Принципи й етапи оперативних втручань.

4. Топографічна анатомія лобово-тім’яно-потиличної ділянки. Межі, пошарова будова, кровопостачання, іннервація, лімфовідтік. Клітковинні простори.

5. Топографічна анатомія соскоподібної ділянки. Трепанаційний трикутник (Шипо). Вікові особливості.

6. Топографічна анатомія привушно-жувальної ділянки.

7. Артеріальне кровопостачання лицевого відділу голови.

8. Топографічна анатомія глибокої ділянки лиця.

9. Венозні системи черепно-мозкового і лицевого відділів голови, їх зв'язок.

10. Топографічна анатомія скроневої ділянки. Межі, пошарова будова, кровопостачання, іннервація, лімфовідтік.

11. Схема краніо-церебральної топографії Кронлейна-Брюсової та Єгорова. Основні борозни і звивини головного мозку. Топографічна анатомія a.meninga media. Артеріальне коло великого мозку.

12. Оболони головного мозку. Підоболонні простори. Тверда мозкова оболона, її синуси та відростки.

13. Топографічна анатомія трійчастого нерва і його гілок.

14. Топографічна анатомія лицьового нерва і його гілок.

15. Флегмони лиця. Розтини при запальних процесах на обличчі.

16. Первинна хірургічна обробка щелепно-лицевих ран.

17. Принципи первинної хірургічної обробки черепно -мозкових ран.

18. Трепанації черепа. Принципи декомпресивної та кістковопластичних операцій.

19. Топографічна анатомія клітковинних просторів шиї.

20. Топографічна анатомія сонного трикутника шиї.

21. Топографічна анатомія щитоподібної залози.

22. Топографічна анатомія гортані.

23. Фасції шиї за В.М. Шевкуненком, трикутники шиї.

24. Особливості первинної хірургічної обробки ран шиї.

25. Оперативний доступ до сонних артерій у сонному трикутнику.

26. Верхня і нижня трахеотомії.

27. Субтотальна, субкапсулярна струмектомія за О.В. Ніколаєвим.

28. Топографічна анатомія міжреберних проміжків.

29. Топографічна анатомія молочної залози.

30. Топографічна анатомія ділянки лопатки. Колатеральний кровообіг на рівні лопатки.

31. Топографічна анатомія середостіння. Розподіл його на відділи (передній, задній, середній). Відношення органів до середостінь.

32. Топографічна анатомія серця і його судин. Особливості топографії в дітей.

33. Хірургічна анатомія природжених вад серця і великих судин. Принципи хірургічного лікування.

34. Топографічна анатомія легень. Сегментарна і часткова будова.

35. Мастити та їх оперативне лікування.

36. Операції при доброякісних і злоякісних пухлинах молочної залози.

37. Резекція ребра.

38. Пневмоторакс. Методи усунення.

39. Принципи операцій на легенях - ушивання легені, сегментарна резекція, лобектомія, пульмонектомія.

40. Шов серця. Показання, техніка проведення.

41. Ендокоронарні втручання. Аорто-коронарне шунтування.

42. Топографічна анатомія передньо-бокової стінки живота. Шари, кровопостачання.

43. Топографічна анатомія внутрішньої поверхні передньої черевної стінки. Складки і ямки очеревини.

44. Топографічна анатомія пахвинного каналу. Статеві особливості пахвинного каналу і його вмісту.

45. Поняття про грижі. Класифікація гриж.

46. Хірургічна анатомія косих, прямих, ковзних і природжених пахвинних гриж.

47. Хірургічна анатомія стегнових гриж.

48. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини, їх топографо- анатомічне обґрунтування.

49. Операції з приводу прямих пахвинних гриж.

50. Операції з приводу косих пахвинних гриж.

51. Операції з приводу стегнових гриж.

52. Операції з приводу пупкових гриж і гриж білої лінії живота.

53. Топографічна анатомія очеревини. Хід очеревини. Відношення органів до очеревини.

54. Канали, синуси і сумки черевної порожнини, їх практичне значення.

55. Топографічна анатомія шлунка.

56. Топографічна анатомія печінки.

57. Топографічна анатомія жовчного міхура і жовчних проток.

58. Топографічна анатомія підшлункової залози.

59. Топографічна анатомія тонкої кишки. Меккелів дивертикул.

60. Топографічна анатомія товстої кишки.

61. Теоретичні основи і техніка кишкових швів. Ушивання ран кишки.

62. Резекція кишки. Види кишкових анастомозів.

63. Топографічна анатомія селезінки. Зв’язковий апарат селезінки. Кровопостачання, іннервація, лімфовідтік.

64. Апендектомія. Техніка проведення, принципи формування кукси апендикса.

65. Принципи операцій при вшиванні шлунка.

66. Гастростомія, види.

67. Гастроентеростомія. Види. Заходи запобігання утворенню хибного кола.

68. Принципи резекції шлунка, види, модифікації.

69. Принципи і види ваготомій. Дренажні операції.

70. Способи і техніка холецистектомії.

Практичні навички до модульного контролю

1. Техніка первинної хірургічної обробки ран.

2. Техніка венепункції.

3. Техніка венесекції.

4. Техніка перев’язки зовнішньої сонної артерії.

5. Техніка перев’язки загальної сонної артерії.

6. Техніка трахеостомії.

7. Техніка вагосимпатичної блокади за Вишневським.

8. Техніка плевральної пункції.

9. Техніка грижовідтинання за способом Спасокукоцького-Жирара.

10. Техніка грижовідтинання за способом Бассіні.

11. Техніка грижовідтинання за способом Мартинова.

12. Техніка апендектомії.

13. Т ехніка холецистостомії.

14. Техніка виконання переднього шлунково-кишкового анастомозу.

15. Техніка виконання заднього шлунково-кишкового анастомозу.

16. Техніка виконання кишкового анастомозу “бік у бік”.

17. Техніка виконання кишкового анастомозу “кінець у кінець”.

18. Техніка гастростомії за Вітцелем.

19. Техніка гастростомії за Кадером.

20. Техніка гастростомії за Топровером.

21. Техніка вшивання рани шлунку.

22. Техніка вшивання рани тонкої кишки.

23. Техніка вшивання рани товстої кишки.

24. Техніка накладання шва Кузнецова-Пенського.

Література

Основна

1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія; за ред. М.С. Скрипнікова. — К.: Вища школа, 2000.

2. Оперативна хірургія і топографічна анатомія; за ред. М.П. Ковальського. — К.: Медицина, 2010.

Додаткова

1. Кованов В.В. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / B.В. Кованов. — М., 2001.

2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия; под ред. Островерхова Г.Е. — М., 1972.

3. Елизаровский С.И. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / C.И. Елизаровский, Р.Н. Калашников. — М., 1979.

4. Вишневский А.В. Местное обезболивание по методу ползучего инфильтрата / Вишневский А.В. — М., 1956.

5. Матюшин И.Ф. Введение в курс оперативной хирургии и топографической анатомии / И.Ф. Матюшин. — Горький, 1976.

6. Томашук И.П. Руководство по оперативной технике для начинающих хирургов / И.П. Томашук, И.И. Томашук. — К.: Из-во Европейского университета, 2001. — 860 с.

7. Оперативна хірургія і топографічна анатомія; за ред. К.І. Кульчицького. — К.: Вища школа, 1994. — 464 с.

8. Медицинский каталог. — МИЗ. — Ворскла, 2003. — 266 с.

9. Каталог медицинского инструмента. — Тумборино, 2003. — 148 с.