Конспект лекцій з дисципліни «Анатомія людини» - Григорєва О.А., Світлицький А.О. 2020

Вчення про нутрощі (splanchnologia)
Анатомія нервової системи
Нервова система

План лекції:

1. Загальні відомості з анатомії нервової системи.

2. Центральна нервова система: анатомія спинного та головного мозку.

3. Периферична нервова система.

4. Соматична нервова система.

5. Вегетативна нервова система.

Нервова система побудована з нервової тканини, що складається з нервових клітин - нейронів і нейроглії. Нейроглія - це сукупність клітинних елементів нервової тканини, вони виконують трофічну, захисну, опорну та секреторну функції.

Структурно-функціональною одиницею нервової системи є нервова клітина - нейрон, або нейроцит. Нейрони визначають специфічну функцію нервової тканини - сприймають подразнення, виробляють імпульси, передають їх. У нейроні розрізняють тіло та відростки. Від тіла в один бік відходить один довгий відросток, що не галузиться - аксон, або нейрит, в інший бік - короткі відростки, що галузяться - дендрити. Передача нервового збудження всередині нейрона іде в напрямку від дендритів до тіла (соми) нейрона, від нього - до аксона; аксон проводить збудження від тіла клітини. Аксони та дендрити закінчуються кінцевими апаратами, які називаються нервовими закінченнями. За функціональним призначенням нервові закінчення поділяються на чуттєві закінчення, або рецептори, рухові закінчення, або ефектори, і синаптичні закінчення, або синапси.

Рецептори - це нервові закінчення дендритів, вони сприймають подразнення від шкіри, м’язів, судин тощо. В залежності від того, з зовнішнього чи внутрішнього середовища сприймаються подразнення, вони поділяються на екстерорецептори та інтерорецептори. До екстерорецепторів відносяться рецептори, які сприймають подразнення з зовнішнього середовища, це рецептори шкіри, сенсорних систем. Інтерорецептори сприймають подразнення з внутрішнього середовища, це рецептори, які сприймають подразнення від м’язів та суглобів (пропріорецептори), від внутрішніх органів та судин (вісцерорецептори).

Ефектори - моторні закінчення аксонів рухових клітин соматичної і вегетативної нервової систем, вони передають імпульс до м’язів.

Передача нервового імпульсу з одного нейрона на інший здійснюється за допомогою особливо побудованих кінцевих апаратів, або синапсів. Синаптичне закінчення - синапс - це місце контакту двох нейронів (або нейрона та іншої клітини), де відбувається передача збудження від однієї клітини до іншої хімічним шляхом (за допомогою медіатора). Синапс складається з передсинаптичної мембрани (ділянка клітинної мембрани), біля якої у клітині розташовані пухирці з медіатором, синаптичної щілини та постсинаптичної мембрани (ділянка клітинної мембрани). Завдяки тому, що пухирці з медіатором містяться тільки біля передсинаптичної мембрани, передача збудження відбувається тільки в одному напрямку. Розрізняють аксосоматичні зв’язки нейронів, де аксон одного нейрона підходить до тіла клітини іншого нейрона, і філогенетично молодші аксодендритичні зв’язки (контакт аксона з денритом).

Отже, вся нервова система є комплексом нейронів, які вступають в синаптичні з’єднання між собою, не зростаючись при цьому. Таким чином нервове збудження, що виникло у якому-небудь місці, передається по відростках нервових клітин через синапси від одного нейрона до іншого. Прикладом такого зв’язку між органами за допомогою нейронів є рефлекторна дуга, що лежить в основі рефлексу.

Проста рефлекторна дуга має складатися щонайменше з двох нейронів, один з них зв’язаний з чутливою поверхнею, наприклад зі шкірою, інший своїм нейритом закінчується у м’язі (або у залозі). При подразненні чутливої поверхні збудження йде по пов’язаному з нею чуттєвому нейрону у доцентровому напрямку до рефлекторного центра, де знаходиться синапс. Тут збудження переходить на другий нейрон і йде у відцентровому напрямку до м’яза (або залози), у результаті відбувається або скорочення м’яза, або змінення секреції залози і т. ін. Часто до складу простої (двонейронної) рефлекторної дуги входить третій, вставковий, нейрон, який є передатчиком з чуттєвого ланцюга на руховий. Але у людини більшість рефлекторних дуг багатонейронні, вони проходять через різні рівні ЦНС.

Нервовими волокнами називають відростки нейронів, вони вкриті оболонкою. Оболонка складається або тільки з шваннівських клітин, або додатково ще з мієлінової (м’якітної) оболонки, яка виконує роль своєрідного ізолятора. В залежності від цього нервові волокна поділяються на мієлінові (м’якітні) та безмієлінові (безм’якітні). Мієлінові волокна товщі, вони мають безмієлінові проміжки - перехвати Ранв’є. Пучки нервових волокон, вміщені в загальну сполучнотканинну оболонку, утворюють нерви, або нервові стовбури. У більшості випадків у нерві об’єднуються і чутливі, і рухові волокна - це змішані нерви. Нерви, які складаються лише з чутливих волокон, називають чутливими, а ті, що складаються лише з рухових - руховими.

Нервова система єдина, але умовно її поділяють на частини.

За топографічним принципом нервова система поділяється на центральну і периферичну. До центральної нервової системи належать головний та спинний мозок, до периферичної - нерви, які відходять від головного (12 пар черепних нервів) та спинного (31 пара спинномозкових) мозку та нервові вузли (ганглії), розташовані на периферії.

Спинний мозок (medulla spinalis) лежить у хребтовому каналі і в дорослих людей представляє собою довгий (41-45 см) трохи сплюснутий спереду назад циліндричний тяж, який зверху переходить безпосередньо у довгастий мозок, а знизу закінчується конічним загостренням на рівні 2-го поперекового хребця. Спинний мозок складається із сегментів; сегмент - це ділянка спинного мозку, що відповідає виходу однієї пари спинномозкових нервів; розрізняють 31 сегмент спинного мозку. У спинному мозку розрізняють сіру та білу речовини; сіра речовина є тілами нервових клітин, біла речовина - нервові відростки.

Сіра речовина представлена передніми, задніми і латеральними стовпами і оточена білою речовиною. На поперечному зрізі сіра речовина має форму метелика, або букви Н, де розрізняють передній ріг, задній ріг та латеральний (є тільки у 8-му шийному сегменті, 1-12-му грудних, 1-3-му поперекових). Передній ріг - це 5 рухових ядер, які утворені сукупністю моторних нейронів; задній ріг представлений 6 чутливими ядрами, які поділяються на ядра, які передають інформацію в межах спинного мозку, і які передають інформацію в головний мозок. Латеральний ріг утворений сукупністю інтернейронів.

Біла речовина представлена шляхами: асоціативними - зв’язують сегменти спинного мозку в межах однієї половини; проекційними - зв’язують спинний мозок з головним (висхідні шляхи) і головний зі спинним (низхідні шляхи); комісуральними - біла спайка - зв’язує дві половини спинного мозку між собою.

Розрізняють три оболонки спинного мозку:

- зовнішня -тверда оболонка;

- середня - павутинна оболонка;

- внутрішня - м’яка оболонка.

Головний мозок (encephalon) розташований у порожнині черепа і складається з п’яти відділів: довгастий, задній, середній, проміжний і кінцевий мозок.

Довгастий мозок має форму цибулини, довжина його становить 2,5 см, він лежить у порожнині черепа на схилі. На передній поверхні довгастого мозку з боків від передньої

серединної щілини є повздовжні потовщення - піраміди, які складаються з рухових пірамідних шляхів, що з’єднують головний мозок зі спинним. З обох боків від пірамід розташовані овальні оливи, функція яких пов’язана з підтриманням тіла у вертикальному положенні. Довгастий мозок складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина утворює скупчення, які називаються ядрами, або центрами. У довгастому мозку знаходяться автоматично працюючий центр дихання, центри, що регулюють роботу серця і судин, секрецію травних залоз, рефлекси чихання, кашляння, ковтання та ін., а також ядра ІХ-ХІІ пар черепних нервів. Біла речовина складається з висхідних (чутливих) та низхідних (рухових) провідних шляхів.

Задній мозок лежить у черепній ямці, до нього належать міст та мозочок.

Міст розташований попереду довгастого мозку, складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина утворює ядра моста - це ядра V-VIII пар черепних нервів, через ядра моста кора головного мозку з’єднується з мозочком. Біла речовина складається з волокон, які йдуть у поздовжньому та поперечному напрямках; у поздовжньому напрямку йдуть висхідні та низхідні провідні шляхи, у поперечному - волокна, що зв’язують міст з мозочком.

Мозочок прилягає ззаду до поверхонь моста і довгастого мозку, він має дві півкулі і середню частину (черв’як). Мозочок має три пари ніжок: верхні, середні, задні. Верхні ніжки мозочка з’єднують його з дахом середнього мозку, у них проходять пропріоцептивні спинномозкові шляхи. Середні ніжки мозочка з’єднують його з мостом і складаються з волокон, які з’єднують ядра мосту з корою мозочка. Нижні ніжки з’єднують його з довгастим мозком, у їх складі проходять пропріоцептивні шляхи від спинного мозку до мозочка. Біла речовина мозочка - це волокна, що з’єднують мозочок зі спинним мозком і відділами головного мозку, сіра речовина утворює кору мозочка і його ядра.

Середній мозок складається з даху та ніжок мозку; порожниною середнього мозку є водопровід, який сполучає IV шлуночок з III шлуночком.

Дах середнього мозку складається з 4 горбиків: 2 верхні горбики - підкіркові рефлекторні сторожові центри зору, 2 нижніх горбики - підкіркові рефлекторні сторожові центри слуху. Ніжки мосту поділяються на основу і покришку, між якими знаходиться чорна речовина. Основа ніжок - біла речовина, тут проходять важливі низхідні шляхи. Покришка містить сіру і білу речовини; сіра речовина представлена ядрами, біла - шляхами. Особливо важливими є перехрестя шляхів, їх 4.

До проміжного мозку належать таламічний мозок та гіпоталамус, порожниною проміжного мозку є ІІІ шлуночок. До таламічного мозку входять таламус (зоровий горб), надталамічна та заталамічна частини. Таламус - парне скупчення сірої речовини, що становить основну масу проміжного мозку; в його ядрах переключаються аферентні шляхи шкіряної, м’язово-суглобової, нюхової та зорової чутливості. Гіпоталамус розташований знизу таламуса, найбільш вираженим утворенням його є лійка, на якій знаходиться гіпофіз - провідна ендокринна залоза; до гіпоталамуса також відносяться сірий горб та сосочкові тіла. Гіпоталамус - це вегетативний мозок, тут містяться підкіркові вегетативні центри; сіра речовина представлена ядрами.

Кінцевий мозок складається з двох півкуль, з’єднаних мозолистим тілом, до півкуль входять нюховий мозок, базальні, або центральні ядра і бокові шлуночки мозку. Мозолисте тіло лежить в глибині поздовжньої щілини і складається із нервових волокон, що з’єднують півкулі великого мозку. Під мозолистим тілом розташоване склепіння у вигляді двох дугоподібних білих тяжів. Кора кожної півкулі побудована з сірої речовини завтовшки 1,3—4,5 мм, вона утворює складки, борозни та звивини, які розділяють кожну півкулю на п’ять часток: лобову, потиличну, тім’яну, вискову і острівець (часточка, прикрита висковою, тім’яною і лобовою частками). Лобова частка розташована спереду від центральної борозни, тім’яна - між центральною і тім’яно-потиличною борознами, потилична - позаду від тім’яно-потиличної борозни, вискова - нижче від латеральної борозни, острівцеві - на дні латеральної борозни.

Загальна площа кори становить 220-250 тис. мм2. Кора великих півкуль є найважливішим субстратом вищої нервової діяльності людини. Базальні ядра півкуль - це скупчення сірої речовини, вони утворюють так звану підкірку.

Нюховий мозок — найдавніша частина переднього, кінцевого мозку. Нервові волокна, що йдуть до кори і від кори до нижче розташованих відділів ЦНС, утворюють прошарок білої речовини. Розрізняють три системи нервових волокон у білій речовині: асоціативні, комісуральні та проекційні.

Кора поділена на поля, де відбувається прийняття і переробка інформації, цих полів більше 200, найважливішими є 8, де відбувається прийняття і переробка інформації від сенсорних систем:

- передцентральна звивина - кірковий кінець пропріоцептивного аналізатора (центр м’язо-суглобового чуття);

- зацентральна звивина - кірковий кінець шкірного аналізатора (центр загальної чутливості больової, температурної, дотикової);

- нижня частина зацентральної звивини - кірковий кінець смакового аналізатора (центр смаку);

- клин і острогова борозна в потиличній частці - кірковий кінець зорового аналізатора (центр зору);

- верхня вискова звивина - кірковий кінець слухового аналізатора (центр слуху);

- середня і нижня вискові звивини - кірковий кінець вестибулярного аналізатора (центр рівноваги);

- пригіпокампальна звивина - кірковий кінець нюхового аналізатора (центр нюху).

Топографія центрів мови:

1) чутливі центри мови:

а) слуховий центр мови - задня частина верхньої вискової звивини;

б) зоровий центр мови - кутова звивина в тім’яній частці.

2) рухові центри мови:

а) центр усної мови - нижня лобова звивина;

б) центр письмової мови - задня частина середньої лобової звивини.