Конспект лекцій з дисципліни «Анатомія людини» - Григорєва О.А., Світлицький А.О. 2020

Введення в дисципліну «Анатомія людини»
Анатомія як наука
Вступ до анатомії. Предмет та зміст анатомії, її місце серед біологічних наук. Основні етапи формування, анатомії як медичної науки

План лекції.

1. Анатомія людини як наука.

2. Історія розвитку анатомії людини.

3. Методи дослідження в анатомії.

4. Розділами нормальної (систематичної) анатомії

Анатомія людини - розділ біології і конкретно морфології, що вивчає будову тіла організмів і їх частин. Наука, що вивчає форму і будову людського організму в зв'язку з його функціями, розвитком і впливом на організм навколишнього середовища. Сучасна анатомія прагне не тільки описувати факти, а й узагальнювати їх, з’ясувати не тільки те, як створений організм, а й чому він так створений, якими є закономірності будови й розвитку організму, його органів та систем. Для відповіді на ці питання сучасна анатомія досліджує як внутрішні, так і зовнішні зв’язки організму людини.

Предмет вивчення анатомії - організм

Організм - історично сформована цілісна змінюється система, має особливу будову і розвиток, здатна до обміну речовин з навколишнім середовищем, до зростання і розмноження

ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ АНАТОМІЇ:

1. Опис будови, форми, положення органів і їх взаємин з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей людського організму.

2. Вивчення взаємозалежностей будови і форми органів з їх функціями.

3. Встановлення закономірностей конституції тіла в цілому і складових його частин.

Живий організм людини є цілісною системою. Тому анатомія вивчає організм не як просту механічну суму його складових, що не залежать від навколишнього середовища, а як одне ціле, що знаходиться у єднанні з умовами існування.

Організм людини не є щось постійне, відлите в одну, нехай і досконалу форму, він постійно змінюється від народження до моменту смерті. Крім того, людина як вид є продуктом довготривалої еволюції, який має риси спорідненої схожості з тваринними формами. Тому анатомія не тільки вивчає будову сучасної дорослої людини, але й досліджує, як формувався організм людини в процесі його історичного розвитку. Для цього:

1) вивчається розвиток людини в процесі еволюції тварин - філогенез; для вивчення філогенезу використовуються відомості порівняльної анатомії, що співставляє будову різних тварин та людини; окрім порівняльної анатомії, що є описовою наукою, враховуються принципи еволюційної морфології, що розкриває рушійні сили еволюції та структурні зміни в процесі пристосування організму до конкретних умов навколишнього середовища;

2) досліджується процес становлення й розвитку людини у зв’язку з розвитком суспільства - антропогенез; для цього використовуються, крім порівняльної та еволюційної морфології, переважно дані антропології - науки про людину; антропологія вивчає природничу історію людини і її фізичну природу з урахуванням історичного розвитку суспільної групи, до якої конкретно вона належить, та провідної ролі праці в процесі антропогенезу;

3) розглядається процес розвитку індивіда - онтогенез протягом усього його життя - внутрішньоутробного, ембріонального, і позаутробного, або постнатального, від народження до моменту смерті; для цього використовуються дані ембріології та вікової анатомії. Останній період онтогенезу - старіння - є об’єктом вивчення геронтології - науки про старість.

Враховуються також індивідуальні й статеві відмінності форми, будови і положення тіла та його органів, а також їх топографічне положення.

Анатомія як наука накопичує факти і описує їх - описова риса; еволюційна та функціональна її риси надають можливість пояснювати ці факти та встановлювати закономірності структури. Описова, еволюційна та функціональна риси є різними сторонами єдиної анатомії. Головною рисою сучасної анатомії є її дієвість, тобто не пасивне спостерігання й описання будови організму, а прагнення визначити закономірності будови і розвитку організму та оволодіти цими закономірностями задля впливу на організм людини у напрямі, що сприяє оптимальному, гармонійному розвиткові людини.

Зважаючи на наявність великої кількості матеріалу та труднощів вивчення цілісного організму, спочатку організм розглядається по системах, саме тому анатомія має назву «систематичної»; в той же час вона зветься «нормальною», оскільки вивчає будову «нормальної», тобто здорової людини. Вивченням тканин, органів, що змінилися в результаті хвороби або порушення розвитку, займається патологічна анатомія. Ріст та розвиток людини в різні вікові періоди вивчає вікова анатомія. На особливу увагу заслуговує функціональна анатомія опорно-рухового апарату (ОРА), що досліджує не тільки його будову, а також динаміку рухів і тому називається динамічною анатомією. Усі ці різновиди анатомічної науки є аспектами єдиної анатомії людини.

Людина є найвищим продуктом розвитку живої матерії, і для того, щоб зрозуміти його будову, необхідно використовувати дані біології як науки про закони виникнення і розвитку живої природи. Як людина є частиною живої природи, так і анатомія є частиною біології.

Анатомія вивчає також внутрішню форму, структуру органів, і тут анатомія тісно пов’язана з наукою про тканини - гістологією, та з наукою про клітину - цитологією. Анатомія, гістологія, цитологія, ембріологія разом складають єдину науку про форму, будову та розвиток організму, що зветься морфологією.

Історія розвитку анатомії. Анатомія - одна з найдревніших біологічних наук. Ще в III тисячолітті до н. е. у Древньому Китаї робили розтини людських трупів, і тому існували деякі відомості про будову внутрішніх органів та кровоносних судин. Анатомічні знання у Древньому Китаї були вищими, ніж у Древній Греції, з якою пов’язують початкові знання з анатомії. Знаменитий лікар Древньої Греції Гіпократ (прибл. 460-370 рр. до н. е.), який вважається батьком медицини, був матеріалістом, його заслуга перед наукою полягає в тому, що він зібрав і систематизував відомості про будову тіла людини.

ГИППОКРАТ 460-370 до н. а.

Аристотель (384-322 рр. до н. е.) - один із визначних вчених Древньої Греції; він встановив, що всі артерії походять з аорти, дав точний опис порожнистої вени; його вважають засновником порівняльної анатомії, ембріології та ряду інших наук.

Одним з видатних вчених після Гіпократа і Арістотеля вважається римський філософ, біолог, фізіолог та анатом Клавдій Гален (130-200 рр. до н. е.), твори якого є енциклопедією античної медицини та анатомії. Він надав цінні відомості з класифікації кісток та їх з’єднань, дав опис частин головного мозку та семи пар черепних нервів; доказав, що по артеріях рухається кров, а не повітря, що стінки артерій, кишок, шлунку, матки мають різну структуру.

Леонардо да Вінчі (1452-1519) почав розтинати та препарувати трупи людей з метою дослідження будови та функцій людського тіла; він перший точно відобразив форми та пропорції всіх частин скелета, зробив класифікацію м’язів, дав опис будови опорно-рухового апарату, описав камери серця, пазухи черепа, сесамовидні кістки стопи; він поклав початок пластичній анатомії.

Андреас Везалій (1514-1564) - описав скелет, зв’язки, м’язи, судини, нерви, мозок, органи чуття, внутрішні органи. Видав книгу «Фабрика людського тіла».

У. Гарвей (1578-1657) - видатний англійський анатом та фізіолог, видав «Анатомічні дослідження про рух серця і крові у тварин».

ХІХ століття ознаменувалося народженням трьох великих теорій - клітинної, еволюційної та теорії

спадковості. Клітинна теорія була вперше сформульована німецьким вченим Т. Шванном (1810-1882). У 1859 р. була видана книга Ч. Дарвіна «Походження видів», де наводяться основні положення еволюційної теорії. Основні закони спадковості були встановлені чеським вченим Г. Менделем (1820-1884), який тим самим заклав основи сучасної генетики.

Видатний анатом і хірург М. І. Пирогов (1810-1881) відкрив новий метод вивчення топографії внутрішніх органів, першим помітив зв’язок між формою кісток та виконуваними ними функціями.

Лесгафт П. Ф. (1837-1909) розвив ідеї функціональної анатомії. Значну роль в розвитку анатомії людини стосовно до завдань та проблем теорії і практики фізичного виховання і спорту зіграв професор М. Ф. Іваницький (1895-1969),

який вперше запропонував метод анатомічного аналізу положень і рухів спортсменів.

Методи дослідження в анатомії.

Основними методами анатомічного дослідження є:

✵ описовий (також спостереження,

✵ вивчення окремого органу або групи органів (макроскопічна анатомія),

✵ їх внутрішньої будови (мікроскопічна анатомія));

✵ огляд тіла (шматоскопія);

✵ розтин (від грец. anatome - розсічення, розчленовування);

Додаткові методи:

✵ метод антропометрії (соматометрія) (вимірюється, окремі частини тіла і розраховується їх співвідношення, що визначають пропорції тіла);

✵ метод препарування (розсічення) (вивчається зовнішнє будови і топографія великих частин і утворень);

✵ метод розпилу замороженого тіла (метод Пирогова);

✵ метод ін'єкції (в основному застосовується для вивчення судин, порожнин і проток);

✵ метод корозії (ін'єкція судин, проток і порожнин пластичними масами з наступним розчиненням тканин в кислотах або лугах);

✵ метод просвітлення;

✵ мікроскопічний метод (гістотопографії, гістологічні та гістохімічні методи, електронна мікроскопія);

✵ метод рентгеноскопії (рентгеноскопія, рентгенографія, комп'ютерна томографія);

✵ ядерно-магнітно-резонансна (ЯМР) томографія;

✵ ендоскопічні методи;

✵ метод просвічування.

Макроскопічна анатомія (від грец. Makros - великий) вивчає будову тіла, окремих органів і їх частин на рівнях, доступних неозброєним оком, або за допомогою приладів, що дають невелике збільшення (лупа).

Мікроскопічна анатомія (від грец. Mikros - малий) вивчає будову органів за допомогою мікроскопа.

Розділами нормальної (систематичної) анатомії людини є:

✵ остеологія (вчення про кістки);

✵ синдесмологія (вчення про з'єднання частин скелета);

✵ міологія (вчення про м'язи);

✵ спланхнологія (вчення про внутрішні органи травної, дихальної та сечостатевої систем);

✵ ангиологія (вчення про кровоносну та лімфатичну системи);

✵ анатомія нервової системи (неврологія) (вчення про центральну і периферичну нервову системи);

- естезіологія (Вчення про органи чуття);