МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ, АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - Я.І.Федонюк 2010

Передмова

ВСТУП

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Біологія, медична біологія: предмет, завдання, методи

Сучасний етап розвитку загальної та медичної біології

Місце медичної біології в системі фармацевтичної освіти

Біосоціальна природа людини

АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ - НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ СТРУКТУРИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ

Анатомія та її зв’язок з іншими дисциплінами

Предмет фізіології та її зв’язок з іншими дисциплінами

ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Предмет і завдання патології

Поняття про здоров’я та хворобу

БІОЛОГІЯ

РОЗДІЛ 1. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТТЯ

Життя як космічне і природне явище

Основні властивості життя

Рівні організації життя

Місце людини в системі органічного світу

1.2. КЛІТИНА. ТКАНИНИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАН, СИСТЕМУ ОРГАНІВ, ОРГАНІЗМ

Основи загальної цитології

Загальна характеристика та класифікація тканин

ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА

  1. Покривний епітелій

  2. Залозистий епітелій

СПОЛУЧНА ТКАНИНА

  1. Волокниста сполучна тканина

  2. Скелетні тканини

  3. Сполучна тканина зі спеціальними властивостями

КРОВ І ЛІМФА

КРОВОТВОРЕННЯ (ГЕМОПОЕЗ)

М'ЯЗОВА ТКАНИНА

  1. Гладка м'язова тканина

  2. Посмугована м'язова тканина

НЕРВОВА ТКАНИНА

1.3. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ І КЛІТИННИЙ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 1.3.1. Клітина - елементарна генетична і структурно-функціональна одиниця живого

  Утворення клітин - якісний етап еволюції

  Клітинна теорія та її сучасний стан

  Неклітинні форми життя - віруси.

  Клітинні форми життя: прокаріотичні та еукаріотичні клітини

  Спеціалізація та інтеграція клітин багатоклітинних організмів.

 1.3.2. Структурно-хімічна функціональна організація еукаріотичних клітин

  Методи вивчення клітин

  Хімічні елементи клітин

  Значення води та водневих зв’язків у процесах життєдіяльності клітин

  Солі неорганічних речовин

  Органічні сполуки - вуглецевмісні речовини живих організмів

  Клітинні мембрани, принцип компартменталізації

  Плазматична мембрана і транспорт речовин крізь неї

  Рецептори клітини

  Цитоплазма

  Органели цитоплазми

  Клітина як відкрита система. Організація потоку речовин, енергії та інформації у клітині

  Енергетичне забезпечення клітини: АТФ, окислювальне фосфорилювання, розподіл енергії

  Ядро - центральний інформаційний апарат клітини

  Рівні організації спадкового матеріалу та його властивості

  Структура інтерфазного ядра

  Хроматин: структурна організація, еухроматин і гетеро хроматин

  Статевий хроматин

  Морфофункціональна характеристика та класифікація хромосом людини

  Каріотип людини

  Хромосомний аналіз

  Нуклеїнові кислоти

  Докази генетичної ролі ДНК: трансформація, трансдукція

  ДНК: хімічний склад, просторова організація, роль у реалізації генетичної інформації

  Реплікація ДНК

  Репарація ДНК

  РНК: будова, типи РНК, роль у реалізації генетичної інформації

  Процесинг, сплайсинг

  Генетичний код

  Будова гена

  Класифікація генів

  Властивості генів

  Мобільні генетичні елементи

  Екзонно-інтронна організація генів еукаріотів

  Молекулярна організація генома еукаріотів

  Молекулярні механізми реалізації генетичної інформації в клітині (експресія генів)

  Транскрипція

  Трансляція

  Центральна догма молекулярної біології

  Регуляція експресії генів у прокаріотів і еукаріотів

  Генна інженерія

  Біотехнологія

1.3.4. Організація клітин у часі

  Клітинний цикл

  Мітоз

  Ріст клітин, фактори росту

  Поняття про мітотичну активність тканин

  Порушення мітозу

Життя клітин поза організмом, клонування клітин, значення методу культури клітин

1.4.ОНТОГЕНЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

1.4.1. Розмноження

  Безстатеве розмноження

  Статеве розмноження

  Можливості клонування організмів

  Статеві клітини людини

  Гаметогенез

  Мейоз

  Порушення мейозу

  Запліднення

  Партеногенез

  Особливості репродукції людини в зв’язку з її біосоціальною суттю

 1.4.2. Основи генетики людини

  Генетика, генетика людини, медична генетика: предмет, завдання, методи

  Етапи розвитку генетики

  Основні поняття і терміни сучасної генетики

  Організмовий рівень успадкування ознак

  Закономірності успадкування при моногібридному схрещуванні. Перший і другий закони Г.Менделя

  Закономірності успадкування ознак при дигібридному і полігібридному схрещуванні. Третій закон Г.Менделя

  Менделюючі ознаки в людини, моногенні хвороби, моногенне успадкування

  Множинний алелізм

  Взаємодія генів

  Взаємодія алельних генів

  Взаємодія неалельних генів

  Експресивність і пенетрантність генів, плейотропія

  Зчеплене успадкування генів

  Кросинговер

  Основні положення хромосомної теорії спадковості

  Генетика статі; механізми генетичного визначення статі

  Ознаки, зчеплені зі статтю, залежні від статі та обмежені статтю

  Дози генів

  Генетика груп кров; успадкування груп крові системи АВО

  Успадкування резус-фактора

  Імуногенетика

  Фармакогенетика

  Нехромосомна спадковість

  Методи вивчення спадковості людини

  Генеалогічний метод

  Близнюковий метод

  Цитогенетичний метод

  Біохімічний метод

  Метод дерматогліфіки

  Популяційно-статистичний метод

  Молекулярно-генетичний метод (ДНК-аналіз)

  Мінливість у людини як властивість життя й генетичне явище

  Модифікаційна мінливість

  Комбінативна мінливість

  Мутаційна мінливість, класифікація мутацій

  Геномні мутації

  Хромосомні мутації

  Генні мутації

  Соматичні та генеративні мутації, мозаїцизм

  Спонтанні та індуковані мутації

  Мутагени

  Генетичний моніторинг; засоби зниження ризику виникнення мутацій

  Спадкові хвороби, їх класифікація

  Хромосомні хвороби

  Генні (молекулярні) хвороби

  Ферментопатії

  Хвороби зі спадковою схильністю

  Система шлюбів, медико-генетичні аспекти сім'ї

  Медико-генетичні аспекти сім'ї

  Медико-генетичне консультування

  Пренатальна діагностика спадкової патології

  Скринінг-програми новонароджених для виявлення спадкових порушень обміну речовин

  Перспективи генотерапії

 1.4.3. Біологія індивідуального розвитку

  Онтогенез і його періодизація

  Передзиготний період онтогенезу

  Ембріональний період онтогенезу, його стадії

  Механізми росту і морфогенезу

  Ембріональна індукція

  Генетичний контроль розвитку

  Особливості пренатального періоду розвитку людини, критичні періоди

  Тератогенні фактори

  Природжені вади розвитку, їх класифікація

  Постембріональний період онтогенезу, його періодизація

  Співвідношення процесів росту та диференціювання в постнатальному періоді

  Нейрогуморальна регуляція процесів росту і розвитку

  Системні механізми гомеостазу в людини на рівні організму

  Поняття про біоінформатику

  Особливості постнатального періоду розвитку людини в зв'язку з її біосоціальною організацією

  Старість як завершальний етап онтогенезу людини

  Теорії старіння

  Тривалість життя й проблеми довголіття

  Клінічна та біологічна смерть

  Регенерація

  Регуляція і стимуляція процесів регенерації

  Пухлинний ріст

  Трансплантація органів і тканинт

  Трансплантація й система імунітету

  Досягнення трансплантології

РОЗДІЛ 2. БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ І МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

2.1. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

Середовище як екологічне поняття

Біогеоценоз як екологічна система

Екологічний гомеостаз, коадаптація

Екологічна сукцесія

Соціальні та біологічні аспекти адаптації населення до умов існування

Адаптивні екотипи людей

Екогенетика

Екологічна ситуація в Україні

Адаптації людей до екстремальних умов, поняття про стрес

Валеологія

2.2. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПАРАЗИТИЗМУ І ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ У ЛЮДИНИ

2.3. МЕДИЧНА ПРОТОЗООЛОГІЯ

Підцарство Найпростіші (Protozoa)

 Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora)

  Клас Справжні амеби (Lobozea)

  Клас Тваринні Джгутикові (Zoomastigophorea)

 Тип Apicomplexa

  Клас Споровики (Sporozoa)

 Тип Війчасті, або Інфузорії (Ciliophora, Infusoria)

  Клас Litostomatea

2.4. МЕДИЧНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Тип Плоскі черви (Plathelminthes)

  Клас Сисуни (Trematoda)

  Клас стьожкові черви (Cestoidea)

Тип Круглі черви (Nemathelminthes)

  Клас Власне круглі черви (Nematoda)

Лабораторна діагностика гельмінтозів

Учення К.І.Скрябіна про дегельмінтизацію і девастацію

Актуальні проблеми медичної гельмінтології в Україні

2.5. МЕДИЧНА АРАХНОЕНТОМОЛОГІЯ

Тип Членистоногі (Arthropoda)

  Клас Ракоподібні (Crustacea)

  Клас Павукоподібні (Arachnoidea)

  Клас Комахи (Insecta)

2.6. ОТРУЙНІ ДЛЯ ЛЮДИНИ ОРГАНІЗМИ

Отруйні рослини

Отруйні гриби

Отруйні тварини

Отруйні риби

Отруйні земноводні

Отруйні плазуни

2.7.ІНШІ ПОШИРЕНІ ТВАРИНИ З РІЗНИХ ТАКСОНІВ, ЩО МАЮТЬ МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

2.8.БІОСФЕРА І ЛЮДИНА

Біосфера

Медико-біологічні аспекти впливу біосфери та окремих її факторів на здоров'я людини

Поняття про біологічні ритми

Поняття про біополя

Антропогенний вплив на біосферу

Регулювання взаємовідносин людини і природи, раціональне природокористування

Захист біосфери в міжнародних і національних програмах

АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ, ПАТОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ

РОЗДІЛ 1. ОРГАН. СИСТЕМА ОРГАНІВ. ОРГАНІЗМ

1.Загальні поняття про органи, їх системи та організм у цілому

2.Зв’язок організму із довкіллям

3.Конституція. Значення типів будови тіла в походженні захворювань

4. Загальні дані про розвиток організму людини

СМЕРТЬ, ЇЇ ФОРМИ, СТАДІЇ, ОЗНАКИ. СПОСОБИ ОЖИВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ

ПОШКОДЖЕННЯ

  1.Дистрофія

  2.Атрофія

  3.Некроз

РЕГЕНЕРАЦІЯ

ГІПЕРТРОФІЯ І ГІПЕРПЛАЗІЯ

ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ

1. ГІПЕРЕМІЯ

  1.1.АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРЕМІЯ

  1.2.ВЕНОЗНА ГІПЕРЕМІЯ

2.СТАЗ

3.ІШЕМІЯ (МІСЦЕВЕ МАЛОКРІВ'Я)

4.КРОВОТЕЧА

5.ІНФАРКТ

6.ТРОМБОЗ

7.ЕМБОЛІЯ

ЗАПАЛЕННЯ

1.СТАДІЇ І МЕХАНІЗМИ ЗАПАЛЕННЯ

2.КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАЛЕННЯ

ПУХЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУХЛИН

1. ВЛАСТИВОСТІ ПУХЛИН

2. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ПУХЛИН

3. МОРФОГЕНЕЗ ПУХЛИН

4. ЕТІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ ПУХЛИН

КЛАСИФІКАЦІЯ ПУХЛИН

1. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ БЕЗ СПЕЦИФІЧНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

2. ОРГАНОСПЕЦИФІЧНІ ПУХЛИНИ

3. МЕЗЕНХІМАЛЬНІ ПУХЛИНИ

  3.1. ПУХЛИНИ М'ЯКИХ ТКАНИН

  3.2. ПЕРВИННІ ПУХЛИНИ КІСТОК

4. ПУХЛИНИ З МЕЛАНІНПРОДУКУЮЧОЇ ТКАНИНИ

ЗАГАЛЬНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ НА УШКОДЖЕННЯ

1. СТРЕС

2. ШОК

3. КОЛАПС

4. КОМА, ЇЇ ВИДИІ

АЛЕРГІЯ

1. АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ НЕГАЙНОГО ТИПУ

2. АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ СПОВІЛЬНЕНОГО ТИПУ

РОЗДІЛ 2. ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ (ПРОЦЕС РУХУ)

ОСІ ТА ПЛОЩИНИ ТІЛА ЛЮДИНИ

ВЧЕННЯ ПРО КІСТКИ ТА ЇХ З'ЄДНАННЯ (ОСТЕОЛОГІЯ І АРТРОСИНДЕСМОЛОГІЯ). ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ОСТЕОЛОГІЇ ТА АРТРОСИНДЕСМОЛОГІЯ

СКЕЛЕТ ГОЛОВИ. ЧЕРЕП

1. КІСТКИ МОЗКОВОГО ЧЕРЕПА

2. КІСТКИ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА

3. З'ЄДНАННЯ КІСТОК ЧЕРЕПА

4. ЧЕРЕП У ЦІЛОМУ

5. ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ЧЕРЕПА

СКЕЛЕТ ТУЛУБА

1. ХРЕБТОВИЙ СТОВП

  1.1. БУДОВА ХРЕБЦІВ

  1.2. ВИДИ З'ЄДНАНЬ МІЖ ХРЕБЦЯМИ

  1.3. ХРЕБЕТ У ЦІЛОМУ

2. ГРУДНА КЛІТКА

  2.1. РЕБРА

  2.2. ГРУДНИНА

  2.3. З'ЄДНАННЯ КІСТОК ГРУДНОЇ КЛІТКИ

  2.4. ГРУДНА КЛІТКА В ЦІЛОМУ

СКЕЛЕТ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

З'ЄДНАННЯ КІСТОК ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

1. КІСТКИ ПЛЕЧОВОГО ПОЯСА ТА ЇХ З'ЄДНАННЯ

2. КІСТКИ ВІЛЬНОЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ ТА ЇХ З'ЄДНАННЯ

СКЕЛЕТ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

З’ЄДНАННЯ КІСТОК НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

1. КІСТКИ ТАЗОВОГО ПОЯСА ТА ЇХ З'ЄДНАННЯ

2. ТАЗ У ЦІЛОМУ

3. КІСТКИ ВІЛЬНОЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ ТА ЇХ З'ЄДНАННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

ЗАГАЛЬНА МІОЛОГІЯ

ФІЗІОЛОГІЯ М'ЯЗІВ

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН

2. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ М'ЯЗІВ

3. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЛАДКИХ ТА ПОСМУГОВАНИХ М'ЯЗІВ

4. РОБОТА М'ЯЗІВ. М'ЯЗОВА ВТОМА

5. ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ

М'ЯЗИ ТА ФАСЦІЇ ЧАСТИН ТІЛА

М'ЯЗИ ТА ФАСЦІЇ ГОЛОВИ

М'ЯЗИ ТА ФАСЦІЇ ШИЇ

ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ УТВОРИ ШИЇ

М'ЯЗИ ТА ФАСЦІЇ ТУЛУБА

1. М'ЯЗИ ТА ФАСЦІЇ СПИНИ

2. М'ЯЗИ ТА ФАСЦІЇ ГРУДЕЙ

3. М'ЯЗИ ТА ФАСЦІЇ ЖИВОТА

М'ЯЗИ І ФАСЦІЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

1. М'ЯЗИ ПЛЕЧОВОГО ПОЯСА

2. М'ЯЗИ ВІЛЬНОЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

3. ФАСЦІЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

М'ЯЗИ І ФАСЦІЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

1. М'ЯЗИ ТАЗОВОГО ПОЯСА

2. М'ЯЗИ ВІЛЬНОЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

3. ФАСЦІЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

4. ТОПОГРАФІЯ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ВЕРТИКАЛЬНИМ ПОЛОЖЕННЯМ ТІЛА

ПАТОЛОГІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

1. ПЕРЕЛОМИ КІСТОК

2. НЕСПРАВЖНІЙ СУГЛОБ

3. ВИВИХИ

4. ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ М'ЯЗІВ

ЗАХВОРЮВАННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

1. УРОДЖЕНІ ДЕФОРМАЦІЇ

2. ВАДИ ПОСТАВИ. СКОЛІОЗ

3. ОСТЕОПОРОЗ. ОСТЕОПЕНІЧНІ СТАНИ

4. ОСТЕОХОНДРОЗ

РОЗДІЛ 3. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ

НЕРВОВІ МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

Збудження і гальмування у центральній нервовій системі

Нервовий центр і його властивості

Рефлекс як акт нервової діяльності

ФУНКЦІОНАЛЬНА АНАТОМІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

СПИННИЙ МОЗОК

1. БУДОВА СПИННОГО МОЗКУ

2. ФУНКЦІЇ СПИННОГО МОЗКУ

ГОЛОВНИЙ МОЗОК

1. ДОВГАСТИЙ МОЗОК

 2.ЗАДНІЙ МОЗОК

  2.1. МІСТ

  2.2. МОЗОЧОК

3. ПЕРЕШИЙОК РОМБОПОДІБНОГО МОЗКУ

4. ЧЕТВЕРТИЙ ШЛУНОЧОК

5. СЕРЕДНІЙ МОЗОК

 6.ПРОМІЖНИЙ МОЗОК

  6.1. БУДОВА ПРОМІЖНОГО МОЗКУ

  6.2. ФІЗІОЛОГІЯ ПРОМІЖНОГО МОЗКУ

7. РЕТИКУЛЯРНА ФОРМАЦІЯ

8. КІНЦЕВИЙ МОЗОК

  8.1. КОРА ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ

  8.2. НЮХОВИЙ МОЗОК

  8.3. БАЗАЛЬНІ ЯДРА

  8.4. БІЧНІ ШЛУНОЧКИ

  8.5. БІЛА РЕЧОВИНА ПІВКУЛЬ

  8.6. СПИННОМОЗКОВА РІДИНА: ЗАГАЛЬНІ ДАНІ, ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

ПРОВІДНІ ШЛЯХИ ГОЛОВНОГО ТА СПИННОГО МОЗКУ

1. ЧУТЛИВІ (ВИСХІДНІ) ШЛЯХИ

2. РУХОВІ ШЛЯХИ

ОБОЛОНКИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

КРОВОПОСТАЧАННЯ ГОЛОВНОГО ТА СПИННОГО МОЗКУ

КОРА ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ І ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ФУНКЦІОНАЛЬНА АНАТОМІЯ ПЕРИФЕРІЙНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

СПИННОМОЗКОВІ НЕРВИ

1. ЗАДНІ ГІЛКИ

2. ПЕРЕДНІ ГІЛКИ

  2.1. ШИЙНЕ СПЛЕТЕННЯ

  2.2. ПЛЕЧОВЕ СПЛЕТЕННЯ

  2.3. ПОПЕРЕКОВЕ СПЛЕТЕННЯ

  2.4. КРИЖОВЕ СПЛЕТЕННЯ

ЧЕРЕПНІ НЕРВИ

АВТОНОМНА ЧАСТИНА ПЕРИФЕРІЙНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

АНАТОМІЧНА БУДОВА АВТОНОМНОЇ ЧАСТИНИ ПЕРИФЕРІЙНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

1. СИМПАТИЧНА ЧАСТИНА

2. ПАРАСИМПАТИЧНА ЧАСТИНА

ФІЗІОЛОГІЯ АВТОНОМНОЇ ЧАСТИНИ ПЕРИФЕРІЙНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ

ШКІРА (ОРГАН ВІДЧУТТЯ ДОТИКУ, ТЕМПЕРАТУРИ ТА БОЛЮ)

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШКІРИ

2. ПОХІДНІ ШКІРИ

3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШКІРИ

ОРГАН ЗОРУ

1. ОКО ТА ЙОГО ДОДАТКОВІ СТРУКТУРИ

2. ФІЗІОЛОГІЯ ЗОРОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ

  2.1. ОПТИЧНА СИСТЕМА ОКА

  2.2. ЗІНИЧНІ РЕАКЦІЇ

  2.3. ГОСТРОТА ЗОРУ

  2.4. СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ

  2.5. АДАПТАЦІЯ ОКА

ПРИСІНКОВО-ЗАВИТКОВИЙ ОРГАН

1. БУДОВА ОРГАНА СЛУХУ

2. ФІЗІОЛОГІЯ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА

3. ВІДЧУТТЯ ПОЛОЖЕННЯ ТА РУХУ ТІЛА (АНАЛІЗАТОР РІВНОВАГИ

ОРГАН НЮХУ

ОРГАН СМАКУ

ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ ТА ЇХ ПАТОЛОГІЯ

ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ ТА ЇХ ПАТОЛОГІЯ

ПРИЧИНИ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗЛАДІВ ЕНДОКРИННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА

1. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

2. ЗАХВОРЮВАННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

  2.1. ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ

  2.2. ГІПОТИРЕОЗ

  2.3. ЕНДЕМІЧНИЙ ЗОБ

  2.4. СПОРАДИЧНИЙ ЗОБ

ПРИЩИТОПОДІБНІ ЗАЛОЗИ

ЕНДОКРИННА ЧАСТИНА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

1. ГОРМОНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

2. ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

НАДНИРКОВІ ЗАЛОЗИ

1. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ

2. ХРОНІЧНА НЕДОСТАТНІСТЬ КОРИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ (ХВОРОБА АДДІСОНА)

ВИЛОЧКОВА ЗАЛОЗА

СТАТЕВІ ЗАЛОЗИ

ПАРАГАНГЛІЇ

ГІПОФІЗ

1.БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ГІПОФІЗА

 2. ПАТОЛОГІЯ АДЕНОГІПОФІЗА

  2.1. АКРОМЕГАЛІЯ

  2.2. ГІГАНТИЗМ

  2.3. ГІПОФІЗАРНИЙ НАНІЗМ (ГІПОФІЗАРНА КАРЛИКОВІСТЬ)

  2.4. ХВОРОБА ІЦЕНКО-КУШИНГА

 3. ПАТОЛОГІЯ НЕЙРОГІПОФІЗА

  3.1. НЕЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

ЕПІФІЗ

РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА КРОВІ

ПЛАЗМА КРОВІ

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРОВІ

1. ОСМОТИЧНИЙ ТИСК КРОВІ

2. РЕАКЦІЯ КРОВІ

3. ГУСТИНА ТА В'ЯЗКІСТЬ КРОВІ

ФУНКЦІЇ КРОВІ

ТРАНСПОРТ ГАЗІВ КРОВ'Ю

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕРИТРОЦИТІВ

2. МЕТОДИКА ПІДРАХУНКУ ЕРИТРОЦИТІВ У КАМЕРІ ГОРЯЄВА

3. ГЕМОГЛОБІН

4. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ГЕМОГЛОБІНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕМОМЕТРА САЛІ

5. МЕТОДИКА ПІДРАХУНКУ ЕРИТРОЦИТІВ У КАМЕРІ ГОРЯЄВА

ЗАХИСНІ ФУНКЦІЇ КРОВІ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЙКОЦИТІВ

2. МЕТОДИКА ПІДРАХУНКУ ЛЕЙКОЦИТІВ

3. ФАГОЦИТОЗ

4. ІМУНІТЕТ

ГЕМОСТАЗ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРОМБОЦИТІВ

2. ЗГОРТАЛЬНА СИСТЕМА КРОВІ

3. ПРОТИЗГОРТАЛЬНА СИСТЕМА КРОВІ

ГОМЕОСТАЗ

ГРУПИ КРОВІ

СИСТЕМА АВО

РЕЗУС-ФАКТОР. РЕЗУС-КОНФЛІКТ

ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

 2. МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП КРОВІ

  2.1.МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП КРОВІ В СИСТЕМІ АВО ЗА СТАНДАРТНИМИ СИРОВАТКАМИ

  2.2.МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП КРОВІ В СИСТЕМІ АВО ЗА ЦОЛІКЛОНАЛЬНИМИ АНТИТІЛАМИ

  2.3.МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ ЗА СИСТЕМОЮ СДЕ (РЕЗУС-ФАКТОР) ПРОБІРКОВИМ МЕТОДОМ

  2.4.МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП КРОВІ В СИСТЕМІ АВО ЗА СТАНДАРТНИМИ СИРОВАТКАМИ

ПАТОЛОГІЯ СИСТЕМИ КРОВІ

КІЛЬКІСНІ ЗМІНИ КРОВІ

1. АНЕМІЇ

  1.1. АНЕМІЇ ВНАСЛІДОК КРОВОВТРАТИ (ПОСТГЕМОРАГІЧНІ)

  1.2. АНЕМІЇ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕНОГО КРОВОТВОРЕННЯ

  1.3. АНЕМІЇ ВНАСЛІДОК ПІДВИЩЕНОГО КРОВОРУЙНУВАННЯ (ГЕМОЛІТИЧНІ)

2. ПУХЛИНИ СИСТЕМИ КРОВІ АБО ГЕМОБЛАСТОЗИ

  2.1. ЛЕЙКОЗИ

  2.2. ЛІМФОМИ

3. ТРОМБОЦИТОПЕНІЇ ТА ТРОМБОЦИТОПАТІЇ

РОЗДІЛ 5. ПРОЦЕС КРОВООБІГУ ТА ЛІМФООБІГУ. ЙОГО ПАТОЛОГІЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

СЕРЦЕ: БУДОВА, ТОПОГРАФІЯ

1. БУДОВА СТІНКИ СЕРЦЯ. КАМЕРИ СЕРЦЯ

2. ПРОЕКЦІЯ СЕРЦЯ НА ПЕРЕДНЮ СТІНКУ ГРУДНОЇ ПОРОЖНИНИ

3. СУДИНИ СЕРЦЯ

ВЕЛИКЕ І МАЛЕ КОЛА КРОВООБІГУ

РОБОТА СЕРЦЯ

1. ФАЗИ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2. ТОНИ СЕРЦЯ

3. ВЕРХІВКОВИЙ ПОШТОВХ

4. ЧАСТОТА СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ

5. СИСТОЛІЧНИЙ ТА ХВИЛИННИЙ ОБ'ЄМ СЕРЦЯ

6. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕРЦЕВОГО М'ЯЗА

  6.1. АВТОМАТИЗМ

  6.2. ПРОВІДНІСТЬ. ПРОВІДНА СИСТЕМА СЕРЦЯ

  6.3. РЕФРАКТЕРНІСТЬ

7. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА В СЕРЦІ

8. РЕГУЛЯЦІЯ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СУДИНИ МАЛОГО КОЛА КРОВООБІГУ

СУДИНИ ВЕЛИКОГО КОЛА КРОВООБІГУ

1. АОРТА

  1.1. ГІЛКИ ДУГИ АОРТИ

  1.2. ГІЛКИ НИЗХІДНОЇ ЧАСТИНИ АОРТИ

2. ВЕНИ ВЕЛИКОГО КОЛА КРОВООБІГУ

  2.1. СИСТЕМА ВЕРХНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ

  2.2. СИСТЕМА НИЖНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ

  2.3. СИСТЕМА ВОРІТНОЇ ВЕНИ

  2.4. КАВО-КАВАЛЬНІ ТА ПОРТО-КАВАЛЬНІ АНАСТОМОЗИ

МЕТОДИ ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧ

ОСОБЛИВОСТІ КРОВООБІГУ ПЛОДА

ФІЗІОЛОГІЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН

1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ГЕМОДИНАМІКИ

2. АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК КРОВІ. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ

3. АРТЕРІАЛЬНИЙ ПУЛЬС

4. КРОВООБІГ

  4.1. КРОВООБІГ У КАПІЛЯРАХ

  4.2. РУХ КРОВІ ПО ВЕНАХ

 5.РЕГУЛЯЦІЯ КРОВООБІГУ

  5.1. ІННЕРВАЦІЯ СУДИН

  5.2. СУДИНОРУХОВИЙ ЦЕНТР

  5.3. РЕФЛЕКТОРНА РЕГУЛЯЦІЯ СУДИННОГО ТОНУСУ

  5.4. ВПЛИВ ПРАЦІ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

  5.5. ГУМОРАЛЬНІ ВПЛИВИ НА СУДИНИ

ФУНКЦІОНАЛЬНА АНАТОМІЯ ЛІМФАТИЧНОЇ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМ

ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ

ЛІМФАТИЧНІ ОРГАНИ

ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ ТА ВУЗЛИ ОКРЕМИХ ДІЛЯНОК ТІЛА

1. ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ ТА ВУЗЛИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

2. ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ ТА ВУЗЛИ ТАЗА

3. ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ ТА ВУЗЛИ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

4. ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ ТА ВУЗЛИ ГРУДНОЇ ПОРОЖНИНИ

5. ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ ТА ВУЗЛИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ<

6. ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ ТА ВУЗЛИ ГОЛОВИ ТА ШИЇ

ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

ПОНЯТТЯ ПРО АРТЕРІАЛЬНУ ГІПО- ТА ГІПЕРТЕНЗІЮ

ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА

АТЕРОСКЛЕРОЗ

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

1. ГОСТРА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ. ІНФАРКТ МІОКАРДА

2. ХРОНІЧНА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

ВАДИ СЕРЦЯ

СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ

1. ГОСТРА НЕДОСТАТНІСТЬ КРОВООБІГУ

2. ХРОНІЧНА НЕДОСТАТНІСТЬ КРОВООБІГУ

  2.1. ТАМПОНАДА СЕРЦЯ

  2.2. ВАРИКОЗНЕ РОЗШИРЕННЯ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК

РОЗДІЛ 6. ПРОЦЕС ДИХАННЯ ТА ЙОГО ПАТОЛОГІЯ

ВЧЕННЯ ПРО НУТРОЩІ - СПЛАНХНОЛОГІЯ

АНАТОМІЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

НІС

1. ЗОВНІШНІЙ НІС

2. ПОРОЖНИНА НОСА

ГОРТАНЬ

ТРАХЕЯ

ГОЛОВНІ БРОНХИ

ЛЕГЕНІ

1. БРОНХІАЛЬНЕ ДЕРЕВО

2. АЛЬВЕОЛЯРНЕ ДЕРЕВО

ПЛЕВРА

МЕЖІ ПЛЕВРАЛЬНИХ МІШКІВ І ЛЕГЕНЬ

СЕРЕДОСТІННЯ

ФІЗІОЛОГІЯ ДИХАННЯ

ПРОЦЕС ДИХАННЯ

ВЕНТИЛЯЦІЯ ЛЕГЕНЬ

1. МЕХАНІЗМ ВДИХУ ТА ВИДИХУ

2. РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАННЯ

ЛЕГЕНЕВІ ОБ'ЄМИ І ЖИТТЄВІ ЄМНОСТІ ЛЕГЕНЬ

ДИХАННЯ ЗА РІЗНИХ УМОВ

1. ДИХАННЯ ПРИ ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

2. ДИХАННЯ ПРИ ЗНИЖЕНОМУ АТМОСФЕРНОМУ ТИСКУ

3. ДИХАННЯ ПРИ ПІДВИЩЕНОМУ АТМОСФЕРНОМУ ТИСКУ

4. ШТУЧНЕ ДИХАННЯ

ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

РОЗЛАДИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ

РИНІТ

ГАЙМОРИТ

ЛАРИНГІТ

ТРАХЕЇТ

БРОНХІТ

1. ГОСТРИЙ БРОНХІТ

2. ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ

БРОНХОЕКТАТИЧНА ХВОРОБА

ПНЕВМОНІЯ

1. ГОСТРІ ПНЕВМОНІЇ

2. ХРОНІЧНІ ПНЕВМОНІЇ

ЕМФІЗЕМА ЛЕГЕНЬ

РАК ЛЕГЕНЬ

ПЛЕВРИТ

ПНЕВМОТОРАКС

ДИХАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ

ГІПОКСІЯ

РОЗДІЛ 7. ПРОЦЕС ЖИВЛЕННЯ ТА ЙОГО ПАТОЛОГІЯ

АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

РОТОВА ПОРОЖНИНА

1. ПРИСІНОК ТА ВЛАСНЕ ПОРОЖНИНА РОТА

2. ЯЗИК

3. ЗУБИ

4. СЛИННІ ЗАЛОЗИ

5. ЗМІНА ЇЖІ У ПОРОЖНИНІ РОТА

ГЛОТКА

СТРАВОХІД

ЧЕРЕВНА ПОРОЖНИНА ТА ПОРОЖНИНА ОЧЕРЕВИНИ

ШЛУНОК

1. БУДОВА ШЛУНКА

2. ТРАВЛЕННЯ В ШЛУНКУ

  2.1. СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ ШЛУНКОВОГО СОКУ

  2.2. РЕГУЛЯЦІЯ ВИДІЛЕННЯ ШЛУНКОВОГО СОКУ

  2.3. МОТОРНА ФУНКЦІЯ ШЛУНКА

ПЕЧІНКА

ЖОВЧНИЙ МІХУР

ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА

ТОНКА КИШКА

1. ВІДДІЛИ ТОНКОЇ КИШКИ

2. ТРАВЛЕННЯ У ДВАНАДЦЯТИПАЛІЙ КИШЦІ

  2.1. СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ, РЕГУЛЯЦІЯ ВИДІЛЕННЯ ПІДШЛУНКОВОГО СОКУ

  2.2. ЖОВЧ. ПРОЦЕСИ ЖОВЧОУТВОРЕННЯ ТА ЖОВЧОВИДІЛЕННЯ

3. МОТОРНА ФУНКЦІЯ ШЛУНКА

  3.1. КИШКОВА СЕКРЕЦІЯ

  3.2. ВСМОКТУВАННЯ

  3.3. МОТОРИКА ТОНКОЇ КИШКИ

ТОВСТА КИШКА

1. ВІДДІЛИ ТОВСТОЇ КИШКИ

2. ТРАВЛЕННЯ В ТОВСТІЙ КИШЦІ

3. АКТ ДЕФЕКАЦІЇ

4. ПОНЯТТЯ ПРО ШЛУНКОВЕ ТА ДУОДЕНАЛЬНЕ ЗОНДУВАННЯ, ГАСТРОСКОПІЮ, РЕКТОРОМАНОСКОПІЮ І КОПРОГРАМУ

ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

ОБМІН БІЛКІВ

ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ

ОБМІН ЖИРІВ

ОБМІН ЕНЕРГІЇ

1. ОСНОВНИЙ ОБМІН

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОБМІН

3. РЕГУЛЯЦІЯ ОБМІНУ ЕНЕРГІЇ

ТЕМПЕРАТУРА ТІЛА ТА ЇЇ РЕГУЛЯЦІЯ

1. ХІМІЧНА ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

2. ФІЗИЧНА ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

3. ЦЕНТР ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ

РОЗЛАДИ ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ

1. ГАРЯЧКА

2. ГІПЕРТЕРМІЯ

3. ГІПОТЕРМІЯ

ВІТАМІНИ ТА ЇХ ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

ПАТОЛОГІЯ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

ОСНОВНІ КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

ПАТОЛОГІЯ ПОРОЖНИНИ РОТА

1. АНГІНА

2. СТОМАТИТ

3. ФАРИНГІТ

ПАТОЛОГІЯ СТРАВОХОДУ

1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ РОЗЛАДИ

2. ЕЗОФАГІТ

3. РАК СТРАВОХОДУ

ПАТОЛОГІЯ ШЛУНКА

1. ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ ШЛУНКА

2. ГАСТРИТ

3. ВИРАЗКОВА ХВОРОБА

4. РАК ШЛУНКА

ПАТОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ

1. НЕДОСТАТНІСТЬ ПЕЧІНКИ

2. ГЕПАТОЗ

3. ГЕПАТИТ

  3.1. ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

  3.2. АЛКОГОЛЬНИЙ ГЕПАТИТ

4. ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ

5. РАК ПЕЧІНКИ

ПАТОЛОГІЯ ЖОВЧНОГО МІХУРА ТА ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ

1. ДИСКІНЕЗІЯ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

2. ЖОВТЯНИЦЯ

3. ЖОВЧНОКАМ'ЯНА ХВОРОБА

4. ХОЛЕЦИСТИТ І ХОЛАНГІТ

ПАТОЛОГІЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

1. ПАНКРЕАТИТ

2. РАК ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

РОЗЛАДИ КИШКОВОГО ТРАВЛЕННЯ/a>

ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКА/a>

1. ЕНТЕРИТ

2. КИШКОВА НЕПРОХІДНІСТЬ

3. КОЛІТ

  3.1. ГОСТРИЙ КОЛІТ

  3.2. ХРОНІЧНИЙ КОЛІТ

  3.3. НЕСПЕЦИФІЧНИЙ ВИРАЗКОВИЙ КОЛІТ

4. АПЕНДИЦИТ

5. ГЕМОРОЙ

6. РАК ПРЯМОЇ КИШКИ

ДИСБАКТЕРІОЗ

ПЕРИТОНІТ

РОЗДІЛ 8. ПРОЦЕС СЕЧОВИДІЛЕННЯ ТА ЙОГО ПАТОЛОГІЯ

АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ СЕЧОВИХ ОРГАНІВ

МАКРО- ТА МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА НИРКИ

МЕХАНІЗМ СЕЧОУТВОРЕННЯ

1. ФІЛЬТРАЦІЯ

2. РЕАБСОРБЦІЯ

3. СЕКРЕЦІЯ

РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НИРОК

1. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ

2. ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ

СЕЧОВІД

СЕЧОВИЙ МІХУР

СЕЧА. КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ СКЛАД НОРМАЛЬНОЇ СЕЧІ

ПАТОЛОГІЯ НИРОК ТА СЕЧОВОГО МІХУРА

СКЛАД ПАТОЛОГІЧНОЇ СЕЧІ

1. КІЛЬКІСНІ ЗМІНИ СЕЧІ

2. ЯКІСНІ ЗМІНИ СЕЧІ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ РОЗЛАДИ СЕЧОВИПУСКАННЯ

ЕНУРЕЗ

ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК

 1. ГЛОМЕРУЛОПАТІЇ

  1.1. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

 2. ТУБУЛОПАТІЇ

  2.1. ГОСТРА НЕДОСТАТНІСТЬ НИРОК

3. ПІЄЛОНЕФРИТ

4. СЕЧОКАМ'ЯНА ХВОРОБА

5. ХРОНІЧНА НЕДОСТАТНІСТЬ НИРОК

6. РАК НИРОК

ЗАХВОРЮВАННЯ СЕЧОВОГО МІХУРА

1. ЦИСТИТ

2. РАК СЕЧОВОГО МІХУРА

РОЗДІЛ 9. ПРОЦЕС РЕПРОДУКЦІЇ

АНАТОМІЯ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

ЧОЛОВІЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ

1. ЯЄЧКО

2. СІМ'ЯВИНОСНА ПРОТОКА

3. СІМ'ЯНІ ПІХУРЦІ

4. ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА

5. БУЛЬБОУРЕТРАЛЬНІ ЗАЛОЗИ

6. СІМ'ЯНИЙ КАНАТИК

7. КАЛИТКА

8. СТАТЕВИЙ ЧЛЕН. ЧОЛОВІЧИЙ СЕЧІВНИК

ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ

1. ЯЄЧНИК

2. МАТКОВА ТРУБА

3. МАТКА

4. ПІХВА

5. ЖІНОЧА СОРОМІТНА ДІЛЯНКА

6. КЛІТОР

7. ЖІНОЧИЙ СЕЧІВНИК

ПРОМЕЖИНА

СТАТЕВІ КЛІТИНИ

1. СПЕРМАТОЗОЇДИ. СПЕРМА

2. ЯЙЦЕКЛІТИНА

СТАТЕВИЙ ЦИКЛ ЖІНКИ

СТАДІЇ РОЗМНОЖЕННЯ

СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ

СТАТЕВІ МОТИВАЦІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

1. СТАТЕВІ РЕАКЦІЇ У ЧОЛОВІКІВ

2. СТАТЕВІ РЕАКЦІЇ У ЖІНОК

3. ФІЗІОЛОГІЯ СТАТЕВОГО АКТУ

ЗАПЛІДНЕННЯ

ВАГІТНІСТЬ

ПОЛОГИ

ЛАКТАЦІЯ

ПАТОЛОГІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ

ПОЗАМАТКОВА ВАГІТНІСТЬ

БЕЗПЛІДНІСТЬ

ПОЗАМАТКОВА ВАГІТНІСТЬ

1. ЖІНОЧА БЕЗПЛІДНІСТЬ

2. ЧОЛОВІЧА БЕЗПЛІДНІСТЬ

ПРОСТАТИТ

КРИПТОРХІЗМ

РОЗДІЛ 10. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ (ПСИХІЧНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

ТИПИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРША ТА ДРУГА СИГНАЛЬНІ СИСТЕМИ

ФОРМИ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. МОВА

2. ПАМ'ЯТЬ

3. СВІДОМА ПОВЕДІНКА

4. СВІДОМІСТЬ ТА ПІДСВІДОМІСТЬ

5. СОН

ЗВ'ЯЗОК ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОМАТИЧНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА