ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ - 2012

Література

1. Медична біологія / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. - 608 с.

2. Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія людини/ За ред. Я.І. Федонюка, С.І. Дубініна. Навчальний посібник, - Вінниця - НОВА КНИГА, 2010. - 672 с.

3. Пішак В.П., Захарчук О.І. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. - Чернівці: Медакадемія, 2004. - 579 с.; іл.

4. Пішак В.П., Мещишин І.Ф., Пішак О.В. Основи медичної генетики: Підручник. - Чернівці, 2000. - 248 с.; іл.

5. Романенко О.В., Кравчук М.Г., Грінкевич В.М. та ін. Медична біологія, Посібник для практичних занять / За ред. проф. О.В. Романенка. - К.: Здоров’я, 2005. - 372 с.;

6. Воробець З.Д., Сергієнко Л.М. Медична біологія. Навч. посібник для студентів медичного і стоматологічного факультетів. - Львів: Кварт, 2003. - 84 с.

7. Кулікова Н.А., Ковальчук Л.Є. Медична генетика: Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. - 173 с.; іл.

8. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» / Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є. Булах, проф. О.П. Яворівського, проф. О.В. Романенка, доц. Л.І. Остапюк. - К.: Медицина, 2004. - 368 с.; С. 9-41.

9. Дубінін С.І., Ковтуновський П.М., Пілюгін В.О., Стороженко Л.В., Гусинська К.І., Ваценко А.В., Улановська Н.А. Медична генетика: Навчальний посібник. - Полтава, 2002. - 222 с.

10. Дубінін С.І., Ковтуновський П.М., Пілюгін В.О., Стороженко Л.В., Гусинська К.І., Ваценко А.В., Улановська Н.А. Медична гельмінтологія та арахноентомологія: Навчальний посібник. - Полтава, 2003. - 266 с.

11. Ковальчук Л.Є., Телюк П.М., Шутак В.І. Паразитологія людини: Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Лілея, 2004.; іл.

12. Кулікова Н.А., Ковальчук Л.Є. Медична генетика: Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. - 173 с.; іл.

13. Медична паразитологія. Атлас: Навчальний посібник для студентов медицинских специальностей ВУЗов (російською мовою) / Кол. авт.; За ред. проф. Ю.І. Бажори - Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2001. - 110 с.; іл.

14. Основи медичної паразитології: Навчальний посібник до практичних занять для студентів І курсу (російською мовою) / Кол. авт.; За ред. проф. Ю.І. Бажори - Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2001. - 176 с.; іл.

15. Збірник задач і вправ із біології: Навчальний посібник / Кол. авт.; За заг. ред. проф. А.Д. Тимченка. - К.: Вища школа, 1992. - 391 с.; іл.

16. «Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини», Полтава - 2011, 95 с.;

17. «Модуль 2. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини», Полтава - 2011, 92 с.;

18. «Модуль 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя», Полтава - 2012,130 с.;

19. «Альбом для практичних занять з медичної біології, медичний факультет», Полтава - 2011, 83 с.;

20. Збірник завдань підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1». Стоматологія. / За ред. В.Ф. Москаленка. - К.: Медицина, 2004. - 312 с.

21. Пішак В.М., Бойчук Т.М., Бажора Ю.І. Клінічна паразитологія: Навчальний посібник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів. - Чернівці: Буковинська державна медична академія, 2003. - 344 с.; іл.

22. Бажора Ю.І., Сервецький К.Л. Імунологічні проблеми паразитології: Навчальний посібник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів (російською мовою). - Одеса: ОКФ - Одеська кн. фабрика, 2001. - 88 с.

23. Спадкові захворювання та природжені вади розвитку в перинатологічній практиці: Навчальний посібник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів / Кол. авт.; За ред. проф. В.М. Запорожана, проф. А.М. Сердюка, проф. Ю.І. Бажори - К.: Здоров’я, 1997. - 360 с.; іл.

24. Кресюн В.Й., Бажора Ю.І., Кириченко Л.Г. Словник медичних термінів. - Одеса: Маяк, 1994. - 376 с.