Основи еволюції - Корж О.П. - 2006

Частина ІІ. МАКРОЕВОЛЮЦІЯ

ТЕСТ-КОНТРОЛЬ

1. Передумовою для еволюції органів і функцій є їх:

а) мультифункціональність;

б) тотипотентність;

в) гомологічність.

2. Перехід змій до повзання відбувся шляхом:

а) посилення головної функції;

б) зміни функцій:

В) полімеризації органів.

3. Який з наведених прикладів є прикладом збільшення кількості функцій:

а) формування жала в бджоли;

б) формування летючок захисним покривом насіння;

в) перехід тварин до пальцеходіння.

4. Прикладом посилення головної функції є:

а) перехід птахів до повітряного способу життя;

б) формування в птахів пір'я;

в) формування в птахів чотирикамерного серця.

5. Прикладом розподілу органів та функцій слід вважати:

а) формування в ссавців складної зубної системи;

б) формування в ссавців складної структури кори головного

мозку;

в) формування в ссавців складної поведінки.

6. Втрата зубів птахами та розвиток в них складного шлунка є прикладом:

а) субституції;

б) гетеробатмії;

в) компенсації.

7. Безперервність життя при переході від одного покоління до іншого забезпечується:

а) дробленням;

б) органогенезом;

в) гаметогенезом.

8. Надзвичайний розвиток центральної нервової системи (у першу чергу головного мозку) людини порівняно з відносно примітивним рівнем розвитку травної та деяких інших систем є прикладом:

а) компенсації;

б) субституції;

в) гетеробатмії.

9. Пов'язаність забарвлення квіток та насіння гороху зумовлена:

а) геномними кореляціями;

б) морфогенетичними кореляціями;

в) ергонтичними кореляціями.

10. Прикладом топографічних координацій є:

а) узгодженість довжини передніх та задніх кінцівок тварин;

б) узгодженість диференціювання кишкової трубки та розвитку зубної системи;

в) узгодженість форми та розмірів внутрішніх органів черевної порожнини.

11. Наявність зовнішніх зябер у європейського протея є прикладом:

а) адультизації;

б) неотенії;

в) феталізації.

12. Прикладом ембріонізації онтогенезу є:

а) формування личинкової, лялечкової та імагінальної фаз розвитку в комах;

б) формування амніотичного яйця в наземних хребетних;

в) формування чергування поколінь у деяких паразитів.

13. Процес посилення урегульованості індивідуального розвитку організмів - це:

а) каналізація онтогенезу;

б) автономізація онтогенезу;

в) ембріонізація онтогенезу.

14. Відмінності в розвитку пір'їни птахів та волосся ссавців є прикладом:

а) анаболії;

б) девіації;

в) архалаксису.

15. Вислів «Онтогенез - це коротке та швидке повторення філогенезу» є законом:

а) біогенетичним;

б) зародкової схожості;

в) філембріогенезів.

16. Однією з предкових форм сучасного коня слід вважати:

а) креодонта;

б) махайродуса;

в) фенакодуса.

17. Схожий зовнішній вигляд зайцеподібних та гризунів слід вважати наслідком:

а) дивергенції;

б) конвергенції;

в) паралелізму.

18. Розвиток групи з виходом до нової адаптивної зони - це;

а) арогенез;

б) ароморфоз;

в) загальна дегенерація.

19. Латимерія належить до роду:

а) брадителічного;

б) горотелічного;

в) тахітелічного.

20. Коефіцієнт корисної дії виступає критерієм форми прогресу:

а) необмеженої;

б) обмеженої;

в) біотехнічної.

21. Прикладом біологічного прогресу є:

а) качконіс;

б) печінкрвий сисун;

в) гінкго дволопасне.

22. Яка з наведених ознак властива екосистемам:

а) постійність;

б) безмежність;

в) емерджентність?

23. Розвиток екосистеми на ділянці, раніше не зайнятій якоюсь спільнотою, - це:

а) клімакс;

б) первинна сукцесія;

в) вторинна сукцесія.

24. Походження класу ссавців від рептилій є прикладом:

а) монофілії;

б) поліфілії;

в) широкої монофілії.

25. Лишайники є результатом:

а) анагенезу;

б) синтезогенезу;

в) кладогенезу.

26. Еволюційний розвиток організмів набуває спрямованості завдяки:

а) обмеженням;

б) мутаціям;

в) ізоляції.

27. Поглядів на переривчастий розвиток організмів дотримується:

а) ортогенез;

б) есенціалізм;

в) сальтаціонізм.