Основи еволюції - Корж О.П. - 2006

Частина ІІ. МАКРОЕВОЛЮЦІЯ

Розділ 12. Еволюція онтогенезу

Еволюція як процес історичного розвитку організмів полягає в пристосуванні певних організмів до тих умов, у яких вони мешкають. Філогенез (історичний розвиток) можна уявити собі як ланцюг пов'язаних між собою онтогенезів (циклів індивідуального розвитку). Розвиток синтетичної еволюційної теорії дозволив вирішити цілу низку проблем у вивченні мікроеволюційних механізмів. Спадковість та мінливість, про які говорив ще Ч. Дарвін, становлять генетичну основу еволюційних змін у межах елементарної еволюційної одиниці - популяції - під впливом елементарних еволюційних факторів, про що йшлося раніше. Наслідком подібних змін популяційної структури стає формування адаптацій - пристосувань організмів до конкретних умов існування, які забезпечують життєздатність відповідних видів.

У той же час зазначені механізми не надають повного пояснення всіх закономірностей еволюційного процесу. Непізнаним залишається індивідуальний розвиток організмів, який запезпе- чує реалізацію фенотипу. Оскільки фенотип є активним носієм життя і об'єктом дії природного добору, то хід онтогенезу не може не мати значення для еволюції. Організм же сьогодні розглядається як пасивний об'єкт, з яким оперує природний добір (за сучасними поглядами, зовнішній фактор, а не наслідок активності самих організмів). Як бачимо, боротьба за існування не береться до уваги. Наведені погляди не можна вважати такими, що відображують справжні співвідношення речей у природі.

Проблема вивчення механізмів та загальних закономірностей онтогенезу, незважаючи на надзвичайну кількість досліджень у цьому напрямку, досі визнається однією з найзагадковіших у сучасному природознавстві. Навіть песимісти, які вважають, що наука як явище скоро дійде свого «кінця», погоджуються з тим, що процес перетворення єдиної заплідненої клітини на багатоклітинний організм поки що залишається однією з небагатьох загадок біології. Особливого значення вона набуває у світлі еволюційних подій, оскільки принциповим є не лише статус організму в певних біологічних системах, але й усі зміни, які відбуваються з ним під час здійснення онтогенетичних перетворень. І.І. Шмальгаузен одним із перших звернув увагу на еволюційні зміни, які стають наслідком пластичності розвитку організмів.