Основи еволюції - Корж О.П. - 2006

Частина I. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ

ТЕСТ-КОНТРОЛЬ

1. Елементарною еволюційною одиницею синтетична теорія еволюції визнає:

а) особину;

б) популяцію;

в) вид.

2. Статево-вікова структура популяції залежить від:

а) біологічних особливостей виду;

б) диференційованої народжуваності;

в) диференційованої смертності.

3. Генетична єдність популяції зумовлюється наявністю:

а) мутацій;

б) рекомбінації генів;

в) панміксії.

4. Основою для еволюційних перетворень є:

а) спадковість;

б) мінливість;

в) спадкова мінливість.

5. Зміна форми листків у стрілолиста - це мінливість:

а) паратипна;

б) генетична;

в) клінальна.

6. Елементарним еволюційним матеріалом синтетична теорія еволюції вважає:

а) гени;

б) геноми;

в) мутації.

7. У людини наявні 23 пари хромосом, а в людиноподібних мавп - 24. Подібні перетворення генотипу є наслідком такого типу мутацій:

а) делеції;

б) робертсонівських перебудов;

в) анеуплоїдії.

8. Елементарним еволюційним фактором є:

а) мутаційний процес;

б) мутації;

в) тривала та спрямована зміна генотипного складу популяції.

9. Частина спадкової мінливості, що підпадає вибірковій загибелі під час дії природного добору, - це:

а) генетичний тягар;

б) неспадкова мінливість;

в) асортативне схрещування.

10. З наведених елементарних еволюційних факторів, спрямовуючу дію має:

а) ізоляція;

б) природний добір;

в) популяційні хвилі.

11. Еволюційне значення популяційних хвиль полягає в:

а) зміні чисельності певних видів;

б) зміні концентрації ознак в популяції;

в) знищенні непристосованих особин.

12. Динаміка чисельності ондатри в Європі у XX столітті є наслідком:

а) періодичних популяційних хвиль;

б) неперіодичних популяційних хвиль;

в) різких коливань чисельності внаслідок надзвичайних подій.

13. Обмеження панміксії викликається дією:

а) природного добору;

б) ізоляції;

в) мутаційного процесу.

14. Формування 25 видів равликів р. Achatinella на о. Оаху є наслідком дії:

а) екологічної ізоляції;

б) фенологічної ізоляції;

в) географічної ізоляції.

15. Відсутність гібридів у природних умовах між триголковою та дев'ятиголковою колючками зумовлена:

а) етологічною ізоляцією;

б) анатомо-морфологічною ізоляцією;

в) генетичною ізоляцією.

16. Основою для боротьби за існування виступає:

а) норма реакції організмів;

б) неоднорідність особин;

в) нестача ресурсів.

17. Наслідком дії статевого добору в популяції є:

а) індивідуальна мінливість;

б) поліморфізм;

в) статевий диморфізм.

18. Еволюційний зміст природного добору полягає в:

а) диференційованій смертності;

б) диференційованому розмноженні;

в) контролі пристосованості.

19. Наслідком дії якої форми природного добору є поліморфізм популяцій:

а) групової;

б) дизруптивної;

в) спрямовуючої.

20. Що слід вважати наслідком дії стабілізуючої форми природного добору:

а) коеволюції комах-запилювачів та квіткових рослин;

б) розвиток відносин за типом «хижак - жертва»;

в) формування індустріального меланізму.

21. Елементарне адаптаційне явище - це:

а) формування нової ознаки;

б) формування нового виду;

в) формування селективно цінного генотипу.

22. Редукція кінцівок у змій виникла шляхом:

а) предадаптивним;

б) комбінативним;

в) постадаптивним.

23. Формування смугастого забарвлення в шершня та германської оси є прикладом:

а) розчленованого забарвлення;

б) мюллерівської мімікрії;

в) бейтсівської мімікрії.

24. Формування захисного апарата жука бомбардира є:

а) фізіологічною адаптацією;

б) складною адаптацією;

в) предадаптацією.

25. Хто ввів у науковий обіг поняття «вид»:

а) Арістотель;

б) Рей;

в) Лінней.

26. Ламарк вважав, що види:

а) незмінні, але реальні одиниці життя;

б) реально існуючі змінні одиниці життя;

в) змінні і тому нереальні одиниці.

27. Формування домашньої сливи відбувалося шляхом:

а) алополіплоїдії;

б) автополіплоїдії;

в) квантового видоутворення.

28. Прикладом географічного видоутворення можна вважати:

а) формування горобинокизильника;

б) появу східного і західного солов'їв;

в) виникнення різних видів тютюну.