ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

ПЕРЕДМОВА

Практикум з гістології, цитології та ембріології є навчальним посібником для студентів вищих медичних навчальних закладів. Основне завдання, яке поставили перед собою автори практикуму - допомогти студентам на практичних заняттях вивчити гістологічні препарати тканин і органів.

Практикум складається з шести розділів. Перший розділ знайомить студента з основами гістологічної техніки, будовою мікроскопа і правилами роботи з ним. У цій частині подані також загальні рекомендації по вивченню гістологічних препаратів.

Другий розділ присвячений цитології. До нього ввійшли рисунки з мікропрепаратів рослинних і тваринних клітин з описами їхньої загальної морфології, органел і включень, репродукції.

У третьому розділі наводяться рисунки, які ілюструють основні етапи ембріонального розвитку тварин і людини.

Четвертий розділ містить описи мікропрепаратів, що пояснюють мікроскопічну будову тканин - епітеліальної, сполучної, м'язової та нервової.

П’ятий розділ ("Спеціальна гістологія") є найбільшим і послідовно розкриває будову органів і систем організму. Ілюстрації розподілені за загальноприйнятим планом і включають основні препарати, необхідні для засвоєння теоретичного і практичного матеріалу з предмету.

У шостому розділі автори виклали основні принципи диференційної діагностики, які допоможуть студенту розпізнати орган чи тканину на гістологічному препараті.

Перелік мікропрепаратів складено згідно Програми з гістології, цитології та ембріології для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (Київ, 2013). Терміни, використані в практикумі, узгоджені з Міжнародною гістологічною термінологією (2008) («Гістологічна термінологія. Міжнародні терміни з цитології та гістології людини - Terminologia Histologica. International Terms for Human Cytology and Histology / Федеративний міжнародний комітет з анатомічної термінології: Перклад з англ. вид.; за ред. Чайковського Ю.Б., Луцика О.Д. - Київ: Медицина, 2010. - 304 с.).

До практикуму ввійшли рисунки з гістологічних препаратів, які виготовлені в різних лабораторіях. Частина рисунків запозичена з іноземної літератури, список якої додається. Рисунки виконані О. І. Палюшок, за що автори висловлюють їй щиру подяку.

Київ - Івано-Франківськ, 2016