ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Передмова до другого видання

Цитології, гістології і ембріології поряд з анатомією, фізіологією, генетикою та біохімією належить важливе місце в науці і практиці, оскільки вони є фундаментом ветеринарної освіти і являють собою не лише важливу передумову в пізнанні загальних біологічних закономірностей, що визначають життя тваринного організму на всіх етапах його онтогенезу, а й створюють необхідну базу для вивчення клінічних дисциплін - патологічної анатомії, хірургії, внутрішніх незаразних хвороб, акушерства і гінекології, імунології, інфекційних та паразитарних захворювань тощо. Для лікаря ветеринарної медицини значення цитології, гістології і ембріології зростає при вирішенні проблем проліферації клітин, які вирощують у штучних умовах, збереженні статевих клітин для штучного запліднення, діагностиці причин ембріональної смертності та трансплантації ембріонів, періодизації розвитку зародка. Сучасна ветеринарна медицина широко застосовує гістологічні методи при гематологічних дослідженнях, експертизі продукції тваринництва, біопсії та інших сучасних методах діагностики.

Цитологія та ембріологія є початковими дисциплінами в тому розумінні, що дають основні елементи понять про тонку та найтоншу будову й функціональні прояви життя на субклітинному, клітинному, тканинному і органному рівнях. Їх вивчають студенти на початку свого шляху у велику, важку і відповідальну науку - ветеринарну медицину. За обсягом об'єктів дослідження та глибини пізнання ветеринарна медицина, як зазначав академік К.І.Скрябін, - найцікавіша галузь людського пізнання.

Обмежений обсяг підручника зобов'язав авторів коротко, інколи конспектно представити необхідний матеріал і при визначенні окремих його розділів зберегти основні положення й цілісність дисципліни.

Поряд із засвоєнням теоретичного курсу студент зможе навчитися працювати з мікроскопом, оволодіти основними навичками виготовлення гістологічних препаратів та аналізувати їх стосовно специфіки будови клітин, тканин і органів, читати електронні мікрофотографії внутрішньоклітинних та тканинних структур тваринного організму.

Рукопис підручника підготовлений відповідно до діючої типової програми, він є систематизованим курсом лекцій з ілюстраціями, що може стати основою для набуття студентами сучасних фундаментальних знань закономірностей структурної організації та гістогенезу клітин, тканин, органів не тільки з метою пізнання загальнобіологічних законів, що визначаються життям, але й для творчого управління життєвими процесами організму: обміном речовин, розвитком, ростом, спадковістю, репродукцією, продуктивністю. Це особливо важливо на сучасному етапі, коли закладаються основи біотехнології і на перспективу - для подальшого розвитку теоретичних досліджень з молекулярної біології, біофізики, генної інженерії.

Друге видання підручника перероблено з урахуванням досягнень сучасної науки, організації навчального процесу і досвіду викладання гістології, цитології у провідних вищих аграрних та медичних закладах України й зарубіжних вузів.

Підручник написано відповідно до «Програми з гістології, цитології і ембріології (2007 р.)», рекомендованої Міністерством аграрної політики, у розробці якої брали участь автори цього підручника.

У своїй роботі автори використовували «Міжнародну гістологічну номенклатуру» (Львів, 2001 р. Друк. «Кварт».)

При підготовці видання були враховані побажання і критичні зауваження, викладені в рецензіях і висловлені у дискусіях з колегами- гістологами. Деякі розділи - «Основи загальної цитології», «Загальна ембріологія» та «Загальна гістологія» - істотно перероблені.

У кожний розділ внесені уточнення, важливі як з точки зору теорії, так і практики. Оновлено ілюстративний матеріал, додані малюнки і електронні мікрофотографії.

Автори висловлюють подяку гістологам, цитологам і ембріологам, які брали участь в обговоренні матеріалів, а також колегам за значну технічну допомогу в підготовці другого видання: кандидату біологічних наук доценту А.П. Мельниченко і кандидату економічних наук доценту М.І. Трофімчуку; завідуючій бібліотекою З.М. Денисенко.

Перший проректор БДАУ, завідувач кафедри анатомії та гістології іч. П. О. Ковальського, академік Академії наук вищої школи України, доктор біологічних наук, професор В.П. Новак