БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Клас харові Charophyceae

Об'єднує одноклітинні кокоїдні, сарциноїдні (Chaetoshpaeridium і Chlorokybus) та багатоклітинні нитчасті - (Klebsormidium і Raphidonema) й гетеротрихальні водорості паренхіматозно-дисковидної (Coleochaete) чи специфічної членисто-кільчастої будови, у яких статевий процес - високоспеціалізована оогамія (Chara, Nitella тощо). Монадні клітини (сперматозоїди у Charales та зооспори із гаметами у інших представників) вкриті на поверхні плазмалеми субмікроскопічними органічними лусочками та характеризуються асиметричним цитоскелетом з джгутиками на вентральному боці біля верхівки клітини і направлені в бік. Вони вирізняються серед інших представників водоростей «зеленої лінії еволюції» особливостями ультрацитологічної будови джгутикових «коренів» та мають аналогічний тип організації цих структур, який властивий сперматозоїдам вищих рослин. Цитокінез відбувається за участю фрагмопласта з утворенням клітинної платівки з порами та плазмодесмами у різнонитчастих (гетеротрихальних) представників (Charales), але які відсутні у кокоїдних, сарциноїдних та нитчастих форм.

Мітоз відкритий чи напіввідкритий. Розмноження відбувається статевим (оогамія, зрідка гетерогамія) та нестатевим шляхом (поділом клітин надвоє, фрагментацією таломів, 2-джгутиковими зооспорами, зрідка - акінетами), а також вегетативним розмноженням - вивідковими бруньками (Charales).

За біохімічними складом споріднений з іншими класами водоростей «зеленої лінії еволюції», не вирізняючись за складом пігментів.

Обсяг класу та його представленність значно вирізняються у різних авторів, у залежності від поглядів кожного з них на значущість окремих діагностичних ознак та їх погодженності з результатами цитологічних і молекулярно-генетичних досліджень окремих представників. Сучасним та достатньо обгрунтованим уявленням, що суттєво вирізняється від класичного, багато років використовуваного поділу цього класу лише з виокремленням порядку Charales, є класифікаційна схема з розмежуванням та включенням до Charophyceae додаткових 4 порядків - Chaetoshpaeridales, Chlorokybales, Klebsormidiales та Coleochaetales. В основу такого класифікаційного підходу покладені відомості щодо філогенетичної спорідненості окремих таксонів та комплексу морфолого- цитологічних ознак (тип морфологічної структури слані та характер її будови, особливості цитокінезу і процесу розмноження, наявності статевого процесу тощо). Вихідною ланкою цієї групи рослин (та вищих рослин також) розглядаються представники вимерлих Chaetosphaeridales, що є сестринською групою до Charales, і поєднуються між собою завдяки невідомого спільного предка.

За наявної програми та визначених завдань курсу ми розглянемо лише типових представників - порядок Charales та рід Chara.