БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Порядок зигнемові - Zygnematales

Об’єднує кокоїдні та нерозгалужені нитчасті водорості (біля 1600 видів, з яких у флорі України - біля 200). Клітини кокоїдно-веретеновидні, циліндричні, не перешнуровані, з оболонкою позбавленою пор та вкриті шаром слизу. Хлоропласти осьові пластинчасті, стрічкоподібні і зірчасті, з одним чи декількома піреноїдами. Вегетативне розмноження відбувається поперечним поділом клітин навпіл (кокоїдні форми) та фрагментацією ниток (нитчасті форми), а статеве розмноження - за типом анізогамної кон’югації (бічної та драбинчастої). За кон’югації кокоїдних форм спостерігається ослизнення їхніх оболонок і формування загального шару слизу, в якому кожна з клітин формує короткий копуляційний відросток, що направляється до сусіднього партнера. Після зустрічі копуляційних відростків відбувається розчинення їх оболонок і злиття протопластів клітин з формуванням зиготи. За кон’югації нитчастих форм відзначено формування копуляційного каналу між двома клітинами однієї нитки (бічна кон’югація) чи між клітинами сусідніх ниток (драбинчаста кон’югація). Останній тип кон’югації відбувається при ослизненні обох ниток спільним шаром слизу з формуванням від кожної чи окремої клітини у напрямку до клітини партнера копуляційного відростку (в результаті чого утворюється перетинчаста драбиноподібна структура). Після їхньої зустрічі та розчинення оболонок, формується копуляційний канал, через який рухаються назустріч протопласти обох клітин чи лише один із них і зливаються з утворенням зиготи в самому каналі чи в одній з клітин. Зигота формує товсту тришарову оболонку, верхній шар якої оптимально орнаментований і перетворюється на зигоспору. Після періоду спокою, ядро зигоспори редукційно ділиться й утворюються одна (у нитчастих форм) чи чотири (у кокоїдних) проростки нових вегетативних клітин.

Рід спірогіра - Spirogyra (рис. 42). Має нитчастий талом, частіше вільно плаваючий, інколи прикріплений ризоїдами до субстрату. Клітини коротко-циліндричні чи видовжені з центральною великою вакуолею з клітинним соком і зовнішньою целюлозною оболонкою та шаром слизу. Цитоплазма займає периферичне пристінне положення, а невелика ділянка в центрі вакуолі містить інтенсивно помітне ядро та з'єднується з периферичною частиною кількома цитоплазматичними тяжами. Хлоропласти стрічковидно- спіральні (від одного до чотирьох) з розсіченими краями та чисельними піреноїдами. Ядро розміщується у центрі, з помітним ядерцем (рис. 43).

Рис. 42. Життєвий цикл видів роду Spirogyra

Рис. 43. Особливості будови та статевого процесу у видівроду Spirogyra:

А - будова клітини; Б - кон'югація драбинчаста; В - кон'югація бічна; Г- проростання зиготи; жг - жіноча гамета; чг - чоловіча гамета; 1 - хлоропласти; 2 - ядро; 3 - скоротливі вакуолі; 4 - центральна вакуоля

Рід зигнема - Zygnema. Близькоспоріднений за зовнішнім виглядом до попереднього роду представник нитчастих зигнемових водоростей. Характеризується витягнуто-циліндричними клітинами з 2 зірчастими хлоропластами, поєднаних цитоплазматичними тяжами, з піреноїдами в центрі кожного та наявністю тонкого зовнішнього шару слизу (рис. 44). Інколи спостерігається формування базальних ризоїдів. Це типовий представник заболочених водойм.

Рис. 44. Схематичний вигляд нитки представника роду Zygnema та статевого процесу:

А - будова клітини; Б - драбинчаста кон'югація; В - проростання зиготи.