БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Клас Зигнемові - Zygnematophyceae

Обє'днує одноклітинні кокоїдні і нитчасті нерозгалужені водорості, в циклі розвитку яких відсутні будь-які рухливі монадні стадії та властивий статевий процес за типом кон'югації. Переважно мікроскопічні водорості, мешканці прісних водойм і лише незначна кількість видів відомі з солоних водойм та аерофітних чи едафічних місцезростань. Це один з найчисельніших класів водоростей, що нараховує біля 10 000 видів світової флори, та понад 1100 видових і внутрішньовидових таксонів альгофлори України. Водорості цього класу разом з харофітними формують фрагмопластну лінію еволюції зелених водоростей, яка через їх пращурів дала початок вищим наземним рослинам.

Клітини кокоїдних форм поодинокі або формують ланцюжкоподібні колонії, нерідко перетягнуті в центральній частині і складаються із двох напівклітин. Нитчасті форми у вигляді однорядних нерозгалужених ниток, що складаються з витянутих або коротких циліндричних клітин. Оболонка клітин 3-шарова - пектиново-целюлозна (верхній шар - ослизнений, пектиновий, середній та внутрішній - целюлозні), пориста. Характерні види з центральними хлоропластами зірчастої або пластинчастої форми, пристінні спіралеподібно-стрічковидні. Цитокінез відбувається внаслідок одночасного росту кільцевої борозни та клітинної платівки, що є суцільною, без пор і плазмодесм між дочірніми клітинами. Характерне вегетативне (поділ клітин навпіл у одноклітинних, фрагментація ниток у нитчастих форм, інколи формування акінет) та статеве розмноження за типом кон’югації. Зигота проростає 1-4 проростками. Мітоз напіввідкритий, центріолі відсутні, веретено зберігається протягом всієї телофази. Життєвий цикл гаплофазний, без чергування поколінь.

За біохімічними ознаками аналогічний іншим класам водоростей «зеленої» лінії еволюції, не відрізняючись за складом пігментів, продуктів асиміляції тощо.

Класифікаційна схема класу знаходиться в процесі доопрацювання та погодження класичних морфолого-цитологічних ознак із сучасними моле - кулярно-генетичними. За типом морфологічної структури тіла, диференціацією клітин на напівклітини, характером оболонки та її скульптурованістю, а також кількістю проростків, що розвиваються із зиготи розрізняють 2-4 порядки, проте за сукупністю класичних і сучасних даних виправданим є визнання лише двох: Desmidiales (одноклітинні, кокоїдні, зрідка псевдонитчасті водорості з багато скульптурованою оболонкою та сформовані нерідко із двох симетричних половинок - напівклітин і складним поровим апаратом: Closterium, Cosmarium, Gonatozygon, Micrasterias, Staurastrum) та Zygnematales (кокоїдні форми з гладенькою оболонкою, не розмежовані на напівклітини: Cylindrocystis, Mesotaenium та нитчасті водорості з цільною суцільною гладкою оболонкою, нерідко покрита шаром слизу: Mougeotia, Spirogyra, Zygnema).

Представники Desmidiales є характерними компонентами альгоцено- зів стоячих, заболочених водойм з кислою реакцією середовища, та вод збіднених кальцієм, інколи трапляються за аерофітних умов і в грунті. Види порядку Zygnematales трапляються в різнотипних водотоках і водоймах, нерідко формують значні маси зеленого ослизненого «жабуриння».

За програмою та завданнями курсу ми розглянемо лише основних представників порядку Zygnematales.