БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Порядок Хетофорові - Chaetophorales

Об'єднує багатоклітинні нитчасті нерозгалужені і гетеротрихальні, складно диференційовані зелені водорості, з клітинною оболонкою, що має кристалічно впорядкований шар целюлози та первинні плазмодесми пори між клітинами.

Монадні форми розмноження голі (дводжгутикові зооспори та 4-х джгутикові гамети) і базальні тіла джгутиків розміщені за годинниковою стрілкою (конфігурація «1/7»). Статевий процес ізогамний. Мітотичне веретено у процесі мітозу формується за участю центріолей, дочірні ядра розходяться в анафазі, а центріолі розміщуються на дистальних полюсах цих ядер. а із залишків веретена утворюється фікопласт. Ядра в телофазі зближуються завдяки скороченню залишків інтерзонального веретена, формується клітинна платівка з порами і плазмодесмами. Життєвий цикл гаплофазний.

Зростають у перифітоні прісних і солонуватоводних континентальних водойм, зазвичай навесні.

Порядок об’єднує сукупність родів, які засвідчують поступове морфологічне ускладнення нитчатої структури слані водоростей від типово нитчастої (Uronema) до гетеротрихальної Stigeoclonium, Draparnaldia).

Рід стигеоклоніум - Stigeoclonium (рис. 38). Макроскопічні нитчасті зелені водорості завдовшки до 40 см, слань яких гетеротрихального типу, з розгалуженими висхідними та сланкими нитками.

Рис. 38. Фрагмент різнонитчастого талому Stigeoclonium sp.

Висхідні нитки - асимілюючі і репродуктивні, завужені до верхівки та зазвичай закінчуються безбарвними волосками (хетами), утворюють куликоподібні розростання. Сланкі, розгалужені в площині нитки, формують підошву та часто зростаються боками й утворюють паренхіматозну платівку, якою прикріплюються до субстрату. Хлоропласт пристінний, пояско- або кільцеподібний, суцільний чи сітчасто- продірявлений, з одним чи декількома піреноїдами. Вегетативне розмноження відбувається акінетами, безстатеве - чотири- джгутиковими зооспорами або апланоспорами, статеве - дводжгутиковими гаметами (ізогамія). Життєвий цикл гаплофазний, із зиготичною редукцією.

Дуже поширені у прісних та солонуватоводних водотоках, переважно виразно проточного типу, трапляються зазвичай серед перифітону водних квіткових рослин, різних дерев’янистих субстратів, каміння, черепашок молюсків тощо.

Рід драпарнальдія - Draparnaldia (рис. 39). Макроскопічні кущико- подібні форми, оточені слизом, з виразно диференційовано гетеротри-хальною сланню: нитки сланкі (базальні, ризоїдальні, з функцією прикріплення), висхідні опірні (з редукованою функцією «стебла») та нитки асимілятори, з функцією фотосинтезу та розмноження. Верхівки клітин оснащені хетами. Хлоропласт пристінний, пояско- або кільцеподібний, суцільний або сітчасто-продірявлений, з численними піреноїдами.

Рис. 39. Фрагмент талому Draparnaldia glomerata

Розмноження відбувається безстатево мікро- і макроспорами, а також апланоспорами, статево дводжгутиковими гаметами (ізогамія).

Активний розвиток спостерігається навесні, у прісних водоймах, переважно у холодних водотоках, зрідка стоячих водоймах, серед обростань каміння, дерев’янисто субстрату, водних квіткових рослин, черепашок молюсків тощо.