БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Клас Хлорофіцієві - Chlorophyceae

Об’єднує одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні форми, монадної, пальмелоїдної, кокоїдної, нитчастої і гетеротрихальної, зрідка сифональної та сифонокладальної структури талому, що зростають переважно у прісних континентальних водоймах, але трапляються у наземних біотопах і зрідка в аерофітних. У флорі Землі нараховують біля 4 000 видів, а у флорі України - біля 900 таксонів видового й внутрішньовидового рангу.

Клітини переважної більшості представників цього класу мають типову тришарову целюлозно-пектинову клітинну оболонку, проте для монадних форм є характерною глікопротеїнова оболонка, яка відсутня у деяких із них і представлена лише плазмалемою (Dunaliella). Інколи відзначається наявність додаткового спорополенінового шару оболонки, вирости якого формують різноманітну скульптуру поверхні клітинної оболонки та сприяють її міцності й стійкості. Монадні зелені водорості мають 2-4 джгутики, які є ізоконтними та ізоморфними.

Характерними особливостями класу є хрестоподібна джгутикова «коренева» система з супротивно розташованими або зміщеними за годинниковою стрілкою базальними тілами (системи з позиціями «12/6» та «1/7»), цитокінез відбувається шляхом закладання перегородки за участю фікопласта, наявність закритого мітозу та колапсуючого веретена, наявністю центріолей у нерухомих форм та їхньою відсутністю у монадних.

Відомі всі типи нестатевого та статевого розмноження. Вегетативне розмноження монадних форм, позбавлених клітинної оболонки, відбувається у формі схізогонії - поділом клітин надвоє. Водночас, спостерігається розмноження фрагментацією ниток та колоній, а також утворенням акінет та інших спочиваючих стадій. Серед водоростей класу переважають види з гаплофазним життєвим циклом та із зиготичною редукцією, без зміни поколінь. Інколи трапляються види з диплофазним циклом (Chlorococcum) та гаплофазні з гетероморфною зміною поколінь (Sphaeroplea). Для агамних видів характерні різноу склад нені цикломорфози. Найпоширенішим є спороутворення з продукуванням зооспор (з оболонкою чи без неї) і апланоспор, рідше - гемізооспор, а та автоспор. Статеве розмноження у голих форм представлене хологамією та ізо-, гетеро- і оогамією.

За сукупністю класичних морфолого-цитологічних ознак, в основі яких залишається тип морфологічної структури тіла та його характерні особливості, і на підставі результатів сучасних молекулярно-біологічних підходів розроблена класифікаційна схема класу з розмежуванням наступних порядків: Volvocales, Tetrasporales, Chlorococcales, Sphaeroplealesɬɚ Chaetophorales.