БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Екологічні особливості водоростей водних місцезростань та фактори їхнього розвитку

Водорості належать до фотоавтотрофних організмів, а тому провідними факторами, що впливають на їхній розвиток, є світло, температура, наявність краплинно-рідкого водного середовища, а також джерел кисню, мінеральних та органічних речовин. Ці організми, як рослини, населяють практично усі можливі місця існування у гідросфері, атмосфері та літосфері Землі. На їх можна натрапити у воді, ґрунті та на його поверхні, на корі дерев, стінах дерев’яних та кам’яних будівель, виробах зі сталі та епоксидної смоли чи тканин тощо.

Розвиток та ріст водоростей обумовлений низкою чинників, різної природи. Фактори, що впливають на розвиток водоростей, поділяють на абіотичні, не пов’язані із діяльністю живих організмів, та біотичні, обумовлені їхньою діяльністю. До абіотичних факторів відносять: температуру, світло, фізичні та хімічні властивості води та субстрату, стан та склад повітряних мас (що особливо важливо для аерофітних водоростей, які живуть поза водним середовищем) та деякі інші. До біотичних факторів належать трофічні, алелопатичні взаємовідносини, конкуренція, симбіоз тощо.

Особливе місце в існуванні водоростей належить антропогенним факторам (антропогенне евтрофування, викиди токсичних промислових відходів у водне та повітряне середовище тощо). Більшість факторів, особливо абіотичних є лімітуючими, тобто такими, що мають можливість обмежувати розвиток водоростей. Розвиток організмів, у тім числі й водоростей, залежить від складу необхідних речовин у середовищі існування, значення фізичних факторів, а також від діапазону толерантності (стійкості) самих організмів до змін цих чи інших умов середовища.

Рівень, при якому певний фактор може виступати як лімітуючим, неоднаковий для різних таксономічних груп та конкретних таксонів водоростей. У водних екосистемах до лімітуючих факторів належать: температура, прозорість, сольовий та мінеральний склад води, наявність течії, концентрація кисню, вуглекислого газу, а також біогенних факторів. У наземних місцезростаннях серед основних лімітуючих факторів треба відзначити кліматичні - температуру, вологість, світло тощо, а також склад та структуру субстрату. Ці дві групи факторів разом із популяційними взаємодіями визначають характер наземних угропувань та екосистем.