БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Способи утворення нових клітин

Мейоз

Непрямий поділ клітини, при якому з однієї материнської клітини утворюються чотири дочірні, з удвічі меншим числом хромосом, ніж у материнській клітині, називається мейозом. Він складається з двох поділів: гетеротипного, або редукційного, і гомеотипного, або екваційного. Кожний з цих поділів має чотири фази: профазу І, метафазу І, анафазу І, телофазу І, профазу II, метафазу II, анафазу II, телофазу II. Перший (редукційний, гетеротипний) поділ завершується розходженням гомологічних хромосом до різних клітин і зменшенням (редукцією) числа хромосом удвічі.

Під час другого (екваційного) поділу двохроматидні хромосоми за типом мітозу розділяються на однохроматидні. Дуже важливі процеси мейотичного поділу відбуваються в профазі І, тому її поділяють на п’ять стадій: лептонему, зигонему, пахінему, диплонему, діакінез. Саме в профазі І відбувається кросинговер, який порушує зчеплене успадкування генів.

Мейоз властивий лише рослинам, які розмножуються статевим способом. Під час статевого процесу число хромосом подвоюється, а під час мейозу зменшується вдвічі, що забезпечує сталість числа хромосом. Мейоз відбувається лише в диплоїдних або тетраплоїдних клітинах і неможливий у триплоїдних та гаплоїдних клітинах. Він проходить одноразово, після чого клітини багаторазово розмножуються мітотичним поділом. Під час мейозу хромосоми і гени, розташовані в них, розподіляються між дочірніми клітинами за принципом випадковості.

У водоростей мейотичному поділу піддаються зигота або клітини статевих органів. У першому випадку із зиготи утворюються гаплоїдні клітини, з яких розвиваються гаплоїдні рослини (зиготний мейоз), у другому - на диплоїдній рослині мейоз відбувається в її статевих органах і утворюються гаплоїдні гамети (гаметний мейоз).

У вищих рослин мейоз відбувається в спорангіях (споровий мейоз). Диплоїдні клітини спорогенної тканини внаслідок мейозу розвиваються в гаплоїдні спори. У гаметангіях під час гаметогенезу статеві клітини утворюються внаслідок мітотичного поділу.