БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

XIV.ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕТОДИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ

Контрольні запитання

 1. Який інструментарій використовують для виміру глибини водойми?
 2. Який інструментарій використовують для кількісного обліку водної рослинності?
 3. Опишіть яким чином визначають проективне покриття водних рослин.
 4. Опишіть особливості картування водної рослинності?
 5. Назвіть показники, які використовують за умов вивчення структури фітоценозу.
 6. Напишіть шкалу визначення рясності видів рослин за Друде?
 7. Охарактеризуйте поняття трапляння (зустрічність) видів у фітоценозі.
 8. Охарактеризуйте поняття життєвість виду та його категорії.
 9. Перелічіть особливості гербаризації водних рослин.
 10. Які методи відбору та опрацювання проб фітопланктону?
 11. Напишіть формулу розрахунку чисельності фітопланктону на 1 лводи.
 12. Назвіть систему екотопів для прісних водойм середньої Росії?
 13. Якими методами визначають характер заростання і розподіл водної рослинності?
 14. Для яких цілей вивчають ценотичний склад водної рослинності?
 15. Назвіть методи визначення фітомаси і продукції рослинних водних угруповань?
 16. За якими показниками проводять оцінку стану екосистем водних об’єктів?
 17. За якою формулою вираховують індекс Жакара?
 18. За якою формулою вираховують індекс Серенсена?