БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

XI. МІСЦЕЗРОСТАННЯ ВОДНИХ МАКРОФІТІВ І РОЗПОДІЛ ЇХНІХ УГРУПОВАНЬ В УКРАЇНІ

Контрольні запитання до розділу

  1. Дайте характеристику місцезростання водних рослин у річках.
  2. Охарактеризуйте міжплавневі водотоки для низинних дельтових річок?
  3. Дайте характеристику місцезростання водних рослин в озерах.
  4. Назвіть пояси рослинності заплавних озер у Лісостепу.
  5. Для яких регіонів України характерні позазаплавні озера карстового і льодовикового походження?
  6. Назвіть види рослин, які беруть участь у формуванні солоноватоводних місцезростань?
  7. Назвіть ценози, які трапляються на мілководних ділянках прибережних морських акваторій.
  8. Назвіть види рослин, які беруть участь у формуванні болотних місцезростань.