БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VІІІ. ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ І АНАТОМІЇ РОСЛИН

Морфологія і анатомія листка

Складні листки

Значної різноманітності набувають і складні листки. Складні листки мають дві і більше листкових пластинок. Простий листок має черешок та пластинку і відпадає повністю, а складний - має рахіс (спільну вісь) та декілька листкових пластинок, кожна з яких має свій черешок, кожний листок відпадає окремо (рис. 74).

Рис. 74. Схеми для морфологічного аналізу листка (за П.М. Потульницьким)

За розміщенням листочків на рахісі складного листка вирізняють листки: трійчасті - складаються з 3 листочків на коротких черешках (конюшина), а також пірчастоскладні і пальчастоскладні. Перистоскладні поділяють на парнопірчастоскладні, коли на загальному черешку попарно розміщені прості листочки, і непарнопірчастоскладні, в яких листок закінчується одним простим листочком, а решта простих листочків розміщені попарно. Листки бувають двічі - або тричіпірчастоскладні (рис. 75).

Рис. 75. Форма простих листків за розчленуванням пластинки:

а - трійчастолопатевий, б - трійчастороздільний, в - трійчасторозсічений, г - палъчастолопатевий, д - пальчастороздільний, е - пальчасторозсічений, є - пірчастолопатевий, ж - перистороздільний, з - пірчасторозсічений

Листки неоднорідні за розмірами. У деяких рослин їхня довжина коливається від кількох міліметрів (ряска) і 22 м (пальми). У більшості рослин вони не перевищують 2-5, рідше 10-15 см.

Листкорозміщення. Щоб ефективніше використати енергію сонячного проміння, листки по різному прикріплюються до стебла, набуваючи різного просторового розміщення. Найпоширенішими типами листкорозміщення є: почергове, супротивне і кільчасте. Вирізняють ще й мозаїчне листкорозміщення, при якому листки розташовуються в одній площині, не затіняючи один одного, завдяки різній величині черешків (рис. 76).