БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ВСТУП

Курс «Ботаніка з основами гідроботаніки», викладений у підручнику, опрацьований за програмними засадами, відповідає затвердженим галузевим стандартам вищої освіти України з напряму підготовки «Водні біоресурси та аквакультура» ОКР бакалавр 6.090201, який присвячений водним рослинам України, орієнтований на студентів аграрних вузів. Автори намагалися наблизити основні розділи підручника до сучасного рівня ботанічної науки, акцентувати увагу студентів на осмисленні формування структури рослини залежно від впливу тих чи інших чинників довкілля, необхідність застосування ботанічних знань за умов розв’язання фундаментальних запитів суміжних наук і рибогосподарської практики.

Метою підручника є ознайомлення студентів із системою органічного світу, зокрема водними рослинами, їхньою класифікацією, життєвими формами, умовами місцезростання, динамікою водної рослинності, охороною, методами гідроботанічних досліджень та інструментарієм, який використовується за умов вивчення формування біоресурсів водойм України.

У першому розділі подано умови формування і зростання водних рослин. У другому розділі дається класифікація життєвих форм водних рослин. Третій розділ присвячено еколого-ценотичному значенню води для водних макрофітів. У четвертому розділі подано будову рослинної клітини та визначено роль окремих органоїдів. У наступному розділі розглядається характеристика нижчих рослин, зокрема розглядаються групи відділів водоростей, їхня екологія та цикли розвитку основних представників. Шостий, сьомий розділи присвячено гістології, морфології і анатомії вегетативних і генеративних органів. Наступні розділи - вищим водним рослинам, а саме вищим споровим, голонасінним і квітковим рослинам. Поданий матеріал супроводжується чисельними оригінальними ілюстраціями, що сприятиме засвоєнню матеріалу.

Значна увага приділена розділам у яких висвітлюються питання формування і зростання водних рослин, їхньої динаміки та розподілу за біоморфами в Україні. Оригінальними є розділи, які присвячені охороні водних рослин і їхніх угруповань, та інформація про інструментарій для вивчення водних рослин і методи гідроботанічних досліджень, що з практичної точки зору є важливими елементами для вивчення формування біоресурсів водойм України. Латинські назви систематичних одиниць або таксонів подано відповідно до чинних правил міжнародної ботанічної номенклатури.

У характеристиках систематичних груп наведено матеріал із цитології, гістології, анатомії і морфології водних рослин. Зауважимо, що є значна кількість навчальної ботанічної літератури, де можливо познайомитися з такими даними.

В основу підручника покладено курси лекцій з ботаніки і ботаніки з основами гідроботаніки, які автори читали протягом тривалого періоду на факультетах водні біоресурси, агробіологічному, лісогосподарському, захисту рослин, садово-паркового господарства, екології та біотехнології Національного університету біоресурсів і природокористування України.

У підручнику розглядається характеристика місцезростань судинних видів водних рослин та особливості територіального розподілу в Україні. Грунтовно розглянуто склад, будову, формування і функціональну роль екотопів як складових екосистем перезволожених територій, генезис та структуру рослинних угруповань. Подається класифікація життєвих форм водних рослин помірних широт та зміни морфологічних і біологічних ознак видів під вливом чинників довкілля. Велика увага приділяється організації охорони перезволожених територій і охорона їх гено- і ценофонду. Подана фітосозологічна оцінка стану видів і угруповань, які потрібно охороняти. Розглянуті питання відновлення водних рослин у природних місцезростаннях. Наведені списки водних рослин, які потребують охорони.

Водні рослини розглядаються як види, які мають схожі екобіоморфи, вирізняються біологічними й анатомо-морфологічними ознаками, що сформувалися в процесі адаптації до умов зростання у водному, водно- повітряному і водно-повітряно-наземному середовищах. Детально описано методи гідроботанічних досліджень, що з практичної точки зору є важливим елементом для дослідження формування біоресурсів водойм України.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам: директору ННІ охорони природи та біотехнологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктору біологічних наук, професору, член-кореспонденту НАН України І. П. Григорюку; професору Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктору біологічних наук, академіку НААН України А. Л. Бойку; завідувачу відділу фізіології водяних рослин Інституту гідробіології НАН України, доктору біологічних наук, професору П. Д. Клоченку, головному науковому співробітнику Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, доктору біологічних наук, професору Г. М. Паламар-Мордвинцевой.

Їхні слушні зауваження й поради були враховані авторами під час доопрацювання рукопису.

Щиру вдячність колектив авторів висловлює працівникам кафедри ботаніки Національного університету біоресурсів і природокористування України та студенту факультету біотехнології Є.Р. Канарському за сприяння виходу в світ цього підручника.