АДАПТАЦІЯ РОСЛИН ДО АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ - 2017

ВСТУП

Людство від початку цивілізації використовувало природні ресурси для своїх потреб. Проте, прискорення цього процесу інтенсивно зростало впродовж останніх століть, особливо з проявом промислового злету. Індустріалізація забезпечила людство промисловими виробами та певними соціальними гарантіями. Однак цей процес супроводжується викидами у довкілля численних небажаних елементів та створила нові соціальні проблеми. Поряд з цим виникли нові проблеми - деградація довкілля. Екологічні проблеми стають загрозами існуванню живих істот. Довкілля, від якого залежить наше життя, принесене у жертву забрудненню, яке виникло через незаплановану і ненаукову урбанізацію, індустріалізацію й мінеральну експлуатацію.

Стан довкілля впливає на всі аспекти життя живих істот, у тому числі і людини. До конференції з Довкілля, що відбулася в Стокгольмі у 1972, важливість екологічного захисту для поліпшення стандарту з проживання людини не була усвідомлена. У 1991 у Світовій Комісії з Довкілля, яка засідала в Ріо-де-Жанейро, глави різних країн зустрілися і вирішили вжити безпосередні заходи, щоб поліпшити Глобальне Довкілля. На охорону навколишнього середовища спрямований і Кіотський протокол (грудень, 1997), який обмежує викиди парникових газів та почав діяти з 2005 року.

Разом з тим, слід зазначити, що забруднення довкілля для рослин є новим екологічним фактором, який значно обмежує процеси їхньої життєдіяльності. Адаптаційні зміни живих організмів до дії полютантів (контамінантів) довкілля через нетривалий термін можуть відбуватися лише у межах реакції. Тобто, стійких генетичних змін ще не відбулося. В зв’язку з цим дуже важливим є вивчення як механізмів впливу забруднювачів, так і реакції відповіді на стресові умови рослинних організмів.

У підручнику наводяться сучасні уявлення про забруднення довкілля та механізми їхньої дії на рослини. Подані причини пошкодження та прояву стійкості індивідуальних рослинних організмів та їх угрупувань. Підручник може бути використаний під час вивчення розділу «Стійкість рослин» курсу «Фізіологія рослин та біохімія рослин», у курсі «Екологія», спецкурсах «Стійкість рослин», «Фізіологія стійкості рослин», «Урбоекологія», «Екофізіологія рослин», «Фізіологія адаптацій рослин» тощо. Призначений для студентів спеціальностей «Біологія», «Екологія» та «Середня освіта» вищих навчальних закладів біологічного профілю.