АДАПТАЦІЯ РОСЛИН ДО АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ - 2017

ПЕРЕДМОВА

У підручнику відображено сучасний стан знань з адаптації рослин до антропогенних факторів, яка є окремим розділом фізіології рослин - науки про функції рослин, молекулярні основи фізіологічних процесів, механізми регуляції та інтеграції їх у системі цілісного організму.

Сьогодні під впливом забруднення довкілля та зміни інших екологічних чинників погіршилися умови функціонування рослин. За цих умов зелені насадження зазнають антропогенного впливу, перебувають у пригніченому стані, втрачають адаптивний потенціал і передчасно гинуть. Культурфітоценози, які створюють на техногенних територіях, повинні виконувати ряд функцій, основними з яких є санітарно-гігієнічні та естетичні, що можливо лише за оптимального добору рослин. Комплексний підхід до вирішення цієї проблеми полягає в обґрунтуванні типу інноваційних розробок при створенні насаджень, економічності, здатності створювати стійкі високодекоративні штучні фітоценози в умовах підвищеної контамінації довкілля.

У зв’язку з цим розділи підручника «Загальна характеристика адаптаційних пристосувань. Основні концепції розвитку адаптацій», «Узагальнена схема реагування рослин на зовнішні впливи», «Забруднення довкілля промисловими хімічними відходами», «Дія іонізуючих випромінювань на рослинні організми», «Функції зелених насаджень у антропогенно трансформованому середовищі» розкривають широке коло проблем, пов’язаних з функціонуванням рослинних організмів у змінених екологічних умовах.

Обґрунтовано типи насаджень, здатність рослин створювати стійкі високодекоративні штучні фітоценози в умовах підвищеної контамінації довкілля на підприємствах з різним типом виробництва. Незалежно від того, яка саме з технологій реалізується у конкретному випадку, вирішальне значення для подальшої долі зелених насаджень має застосований асортимент рослин. Особлива увага приділена відомим правилам створення культуроценозів: екологічності, систематичності, естетичності.

Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів вузів І—IV рівнів акредитації, всіх, хто цікавиться таємницями рослинного організму.