Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

Розділ 1.ОСНОВИ БІОМЕХАНІКИ

Контрольні запитання та завдання

1. Якими є основні завдання дисципліни «Біофізика та біомеханіка»?

2. Наведіть визначення кристалічного та аморфного твердих тіл.

3. Що вам відомо про матеріали зі спеціальними властивостями (з ефектом пам’яті, рідкі кристали, надпровідники, композиційні металокерамічні матеріали)? Яке їх призначення у медичному приладобудуванні ?

4. Які основні типи кристалічних ґраток? Наведіть приклади кристалічних матеріалів, що відповідають цим типам кристалічних ґраток.

5. Наведіть основні дефекти кристалічних матеріалів.

6. Сформулюйте закон Дюлонга і Пті.

7. Наведіть визначення поняття «деформація». Яка відмінність між пластичною та пружною деформаціями?

8. Сформулюйте закон Гука. Які пружні властивості має кісткова тканина, колагенові та еластинові волокна?

9. Наведіть визначення поняття «скорочувальний елемент». Яким чином його використовують для моделювання м’язової діяльності? Побудуйте кінематичну схему скорочувального елемента.

10. Поміркуйте, яким чином можна використати явище тонусу в техніці, у процесі виробництва медичних пристроїв.

11. Наведіть основні властивості біологічних рідин.

12. Поясніть кластерну будову структурованої води.

13. Наведіть основні реологічні моделі біоматеріалів.

14. Зобразіть трьохелементну діаграму в’язкопружного середовища для рідини та твердого тіла.

15. Від яких параметрів залежать такі динамічні характеристики біологічних рідини, як в’язкість, суцільність, однорідність? Пояснить ці залежності.

16. Сформулюйте закон Ньютона для руху в’язких рідин.

17. Наведіть визначення псевдопластичних рідин. Сформулюйте закон Оствальда.

18. Поясніть особливості кровотоку складних організмів. Визначте потужність серця. Наведіть визначення поняття «периферичні серця».

19. Чим характерна природа явища поверхневого натягу? Наведіть основні визначення та закони поверхневого натягу.

20. Поясніть сутність основних методів визначення поверхневого натягу.

21. Наведіть приклади змінення коефіцієнта поверхневого натягу біорідин.

22. Які в’язкопружні властивості біотканин вам відомі?

23. Сформулюйте рівняння нерозривності струменя рідини.

24. Сформулюйте рівняння Бернуллі.

25. Наведіть визначення ламінарного і турбулентного рухів.

26. Наведіть визначення понять «гармонічне коливання», «період та частота коливань». Наведіть приклади гармонічних коливань у біологічних об’єктах і системах.

27. Наведіть визначення поняття «математичний маятник». Як визначають період коливань пружинного та математичного маятників?

28. У чому полягає поняття звукових коливань; наведіть основні характеристики звуку. Що називають інфразвуком, ультразвуком та гіперзвуком?

29. Які коливання називають загасальними? Наведіть визначення логарифмічного декременту загасання.

30. Які коливання називаються змушеними? Що називається резонансом? Поміркуйте про застосування явища резонансу в медичних приладах та системах.

31. Що називають звуковим ударом та шумом? Який вплив справляють ці звукові явища на мікроорганізми та організм людини і тварин?

32. Сформулюйте ефект Доплера в акустиці.

33. Від яких фізичних властивостей середовища залежить вектор Умова?

34. Поясніть принцип дії та наведіть фізико-біологічне обґрунтування методу резонансно-частотної терапії.