Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

Розділ 4. БІОФІЗИКА СКЛАДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Задачі для самостійного розв'язання

1. Поріг чутливості ока для зеленого світла (λ = 5,1 · 10-7 м) дорівнює наближено 2,93·10-7 Дж/с. Виразіть поріг чутливості через кількість фотонів, що потрапляють в око за секунду.

2. Яку енергію (в електрон-вольтах) повинен мати фотон, щоб його маса дорівнювала масі спокою електрона ?

3. Електрон рухається зі швидкістю υ = 106 м/с. У результаті гальмування електрона в електричному полі атома він зупиняється і випромінює один фотон. Визначте довжину хвилі фотона.

4. За якої температури середня енергія поступального руху молекули дорівнює енергії фотона червоного випромінювання (λ = 7000 А) ?

5. З якою швидкістю має рухатись електрон, щоб його імпульс дорівнював імпульсу фотона з довжиною хвилі λ = 5000 А ?

6. Лазер працює на довжині хвилі 5 · 10-7 м і випромінює пучок світла потужністю 0,1 Вт. Яку кількість фотонів випромінює лазер за 5 с ?

7. Визначте довжину хвилі променів, кванти яких мають таку ж енергію, як і електрон, що пролетів різницю потенціалів 4,1 В.

8. Потужність світлового потоку з довжиною хвилі 500 нм, що падає перпендикулярно до поверхні площею 1 дм2, становить 100 Вт. Скільки фотонів падає щосекунди на 1 см цієї поверхні ?

9. Яка мінімальна довжина хвилі рентгенівського випромінювання в трубці, що працює за напруги 20 кВ ?

10. Середня довжина хвилі випромінювання лампочки розжарення з металевою спіраллю 12 · 10-5 см. Знайдіть кількість фотонів, що випускається 200-ватною лампочкою за 10 с.