Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

Розділ 1.ОСНОВИ БІОМЕХАНІКИ

1.2.Деформація та еластичність біологічних тканин

Деформація - це зміна форми і розмірів твердих тіл під дією зовнішніх сил.

Пластична деформація - це деформація, яка зберігається в тілі після припинення дії зовнішніх сил.

Пружна деформація - це деформація, за якої тіло набуває первинних розмірів і форми після припинення дії зовнішніх сил.

Усі види деформацій (розтягу, стиску, вигину, кручення, зрушення) можуть бути зведені до деформацій розтягу (або стиску) і зрушення, що відбуваються одночасно. Найпоширеніші види деформації біологічних тканин [36]: 1) деформація розтягу (стиску) - виникає, коли перпендикулярно до поверхонь торців об’єкта діють сили, рівні за модулем, але протилежні за напрямком (рис. 1.5, а); 2) деформація зсуву - деформація тіла, коли його плоскі шари зміщуються паралельно один одному (рис. 1.5, б); 3) об’ємна деформація - виникає за рівномірного розподілу сил стиску (розтягу) по поверхні тіла (рис. 1.5, в); 4) деформація кручення - виникає в об’єкті, коли один його переріз нерухомий, а в іншому діє пара сил, момент якої напрямлений вздовж осі зразка.

Рис. 1.5. Види деформацій: а - розтягу; б - зсуву; в - об’ємна

Відносна деформація - кількісна міра, що характеризує ступінь деформації і визначається відношенням абсолютної деформації Δx до первинного значення величини х, що характеризує форму або розміри тіла:

Розтяг (стиск) тіл завжди супроводжується зміною їх поперечних розмірів: Δd = d — d0. Таким чином:

відносна зміна довжини l стрижня (поздовжня деформація), рис. 1.5, а;

відносний поперечний розтяг (стиск),

де d - діаметр стрижня; μ - коефіцієнт Пуассона, що залежить від властивостей матеріалу [93].

Деформації ε та ε' завжди мають різні знаки.

Еластичність Е (%) біологічної тканини - фізична величина, яка характеризує зміну абсолютної деформації цієї тканини до механічного навантаження і яка показує, на скільки відсотків зміниться ця деформація у разі зміни навантаження на 1 % :

Напруженість σ (Н/м2; Па) - фізична величина, яка чисельно дорівнює пружній силі dF, що припадає на одиницю площі dS перерізу тіла:

Якщо сила напрямлена по нормалі до поверхні, то напруженість нормальна, якщо по дотичній - тангенціальна.

Розглянемо деформацію тіла у випадку, коли один кінець його закріплено, а до другого прикладено зовнішню силу F, яка розтягує це тіло.

У статичному стані зовнішня сила F зрівноважується силами пружності Fпр, що виникають у тілі в разі деформації (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Деформація розтягу бруска

Відносна деформація

де ΔΙ - зміна довжини зразка під дією зовнішньої сили; l0 - первісна довжина зразка.

Для малих деформацій відносна деформація ε пропорційна напруженню σ:

де Е - коефіцієнт пропорційності (модуль пружності), який чисельно дорівнює напруженню, що виникає за одиничної відносної деформації. Для випадку одностороннього розтягу (стиску) модуль пружності

називають модулем Юнга. Так, з виразу

випливає закон Гука.

Закон Гука: подовження стрижня унаслідок пружної деформації пропорційне силі, що діє на цей стрижень:

де k - коефіцієнт пружності.

Біологічні тканини можуть випробовувати значні деформації; така поведінка матеріалу дуже відрізняється від деформації в техніці. Шкіра, наприклад, унаслідок поздовження може досягати до 200 % первинної довжини.

Якщо, наприклад, пальцем натиснути на щоку, то навіть такі незначні зусилля призводять до помітних деформацій. Подальше збільшення зусилля спричинятимуть уже менші деформації, а потім почнуться і больові відчуття. Такий стан біологічного матеріалу (шкіри щоки) показано на графіку (рис. 1.7), з якого видно, як змінюється залежність між напруженням і деформацією.

Рис. 1.7. Залежність напруження від відносної деформації біоматеріалу (шкіри щоки (а)) та модель пружної деформації шкіри (б); 1 - пружний елемент; 2 - зовнішнє зусилля

Ділянка в середині кривої відповідає закону Гука. І якщо технічні матеріали (сталь, залізо, латунь та ін.), зазнаючи навантаження в межах їх міцності, мають лінійну залежність між напруженням і деформацією,

то в біоматеріалі такої залежності зазвичай не спостерігається [79]. Це становить одну з труднощів моделювання механічних властивостей біотканин.

Майже всі біологічні матеріали, зокрема стінки кровоносних судин, майже не стискаються, тому для них коефіцієнт Пуассона μ ≈ 1/2.