Біофізика і біомеханіка - В. С. Антонюк - 2012

ПЕРЕДМОВА

Натепер біофізику в університетах викладають на засадах біологічної або фізичної освіти. Проте метою загального курсу має бути послідовне викладання основ біофізики як самостійної науки, що має теоретичну концептуальну базу, методи дослідження і галузі застосування. Завдання загального курсу полягає у виявленні фізичних механізмів у біологічних явищах через розкриття загальних молекулярних механізмів взаємодій, які становлять основу біологічних процесів з погляду фізичних законів.

Вирішення цього завдання необхідно розглядати в світлі сучасного стану проблеми фундаментальності та спеціалізації вищої освіти. Інтенсивний розвиток науки і виробництва, інтеграція та виникнення нових (суміжних) галузей науки приводять до того, що конкретних знань, отриманих у вищих навчальних закладах, не достатньо і вистачає фахівцеві на досить обмежений час. Тому успішна діяльність після закінчення вищого навчального закладу залежить від того, наскільки випускник може постійно поновлювати запаси первинних знань і підвищувати тим самим свій професійний рівень. Основною метою такої самоосвіти натепер є розвиток творчого мислення, уміння самостійно застосовувати і цілеспрямовано поповнювати свої знання, швидко орієнтуватися у вирішенні нових проблем. Це залежить від ступеня засвоєння основ науки і принципів їх застосування в наукових дослідженнях та на виробництві.

Дисципліна «Біофізика і біомеханіка» досить складна і багатогранна. Її викладання потребує залучення не лише матеріалів з різних розділів біології, але й широкого використання сучасних методів з різних розділів фізики, математики, фізичної хімії. У цьому полягає головна складність вивчення біофізики. Студент, який приступив до вивчення цієї дисципліни, повинен опанувати фундаментальні поняття і логічні концептуальні схеми, характерні для біології та фізики, тобто уміння мислити «біологічно» і «фізично».

Тому в підручнику широко подано не лише відомості з університетських курсів з хімії, фізики, математики, фізичної хімії для студентів- електромеханіків, але й досить детальний виклад необхідних для розуміння основ біофізики додаткового матеріалу, який не відображений у відповідних курсах. Розгляд цих питань ґрунтується на конкретних прикладах, які наводять по ходу викладання основного матеріалу підручника.

Підручник написано відповідно до програми курсу. «Біофізика і біомеханіка» для студентів приладобудівних факультетів технічних університетів і орієнтований головним чином на підготовку спеціалістів- електромеханіків спеціальності «Медичні прилади та системи» напряму 6.051003 «Приладобудування», які читаються студентам у межах загальних курсів. Цей підручник також буде цікавий широкому колу читачів різного профілю, включаючи магістрів та аспірантів, а також наукових співробітників, які спеціалізуються в галузі сучасної фізичної біології.

Зміст підручника складається з таких п’яти розділів: основи біомеханіки; термодинаміка біологічних процесів та систем; молекулярна біофізика; біофізика складних біологічних систем; біосфера та фізичні поля людини.