БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 5. БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ Й ФУНКЦІЇ БІЛКІВ

5.6.Різноманітність білків і їхня класифікація

5.6.2. Класифікація білків за хімічною будовою

Деякі білки містять у своєму складі тільки поліпептидні ланцюги, які складаються з амінокислотних залишків. Це прості білки. Прикладом таких можуть бути основні білки хроматину - гістони. До їхнього складу входять багато амінокислотних залишків лізину й аргініну, радикали яких мають позитивний заряд. Білок міжклітинного матриксу еластин також належить до простих білків.

Дуже багато білків, крім поліпептидних ланцюгів, містить у своєму складі небілкову частину, приєднану до білка слабкими або ковалентними зв'язками. Небілкова частина може бути представлена іонами металів, деякими органічними молекулами з низькою або високою молекулярною масою. Такі білки називають складними. Міцно зв'язана з білком небілкова частина називається простетичною групою. Вона може бути представлена речовинами різної природи. Наприклад, білки, з'єднані з гемом, називаються гемопротеїнами. До гемопротеїнів, окрім уже розглянутих білків гемоглобіну та міоглобіну, входять ферменти - цитохроми, каталаза та пероксидаза. Гем, приєднаний до різних білкових структур, виконує в них характерні для кожного з білків функції (наприклад, у складі гемоглобіну переносить О2, а у складі цитохромів - електрони).

Білки, з'єднані із залишком фосфорної кислоти, називають фосфопротеїнами. Фосфатні залишки приєднуються складное- фірним зв'язком до гідроксильних груп серину, треоніну або тирозину за участю ферментів, які називаються протеїнкіназами.

До складу білків часто входять вуглеводні залишки. Вони надають білкам додаткової специфічності й частково зменшують швидкість їхнього ферментативного протеолізу. Такі білки називаються глікопротеїнами. Багато білків крові, а також рецепторні білки клітинної поверхні належать до глікопротеїнів.

Білки, які функціонують у комплексі з ліпідами, називають лі- попротеїнами, а у комплексі з металами - металопротеїнами.

Складний білок, який містить білкову (апопротеїн) і небілкову (простетичну групу) частини, називають холопротеїн.