БІОХІМІЯ - Лабораторний практикум - НАУ 2015

ВСТУП

Основною метою лабораторного практикуму з біохімії є ознайомлення студентів із сучасними методами біохімічних досліджень, закріплення теоретичних знань студентів та формування практичних умінь і навичок на основі застосування досягнень біохімічної науки.

Практикум містить методику та порядок виконання лабораторних робіт. Під час виконання запропонованих дослідів студенти опановують біохімічні методи експериментальних досліджень, набувають уміння аналізувати отримані результати. Окремий розділ присвячений правилам техніки безпеки під час роботи у біохімічній лабораторії. Наведено список використаної під час підготовки практикуму літератури.

До практикуму ввійшли лабораторні роботи з основних розділів біохімії: вуглеводи, ліпіди, нуклеїнові кислоти, білки, ферменти, вітаміни. Структура практикуму відповідає затвердженій робочій навчальній програмі дисципліни «Біохімія». Перший модуль «Біохімічні компоненти клітини» містить п’ять лабораторних робіт з виявлення амінокислот білків, вуглеводів, ліпідів, вітамінів та їх хімічних властивостей. До другого модуля «Ферменти та метаболічні шляхи. Енергетичний метаболізм» включено чотири роботи, що демонструють участь ензимів у хімічних реакціях, характерних для живих організмів, доводять наявність основних метаболічних шляхів енергетичного метаболізму, зокрема циклу трикарбонових кислот та дихального ланцюга. Четвертий модуль «Метаболізм основних класів біомолекул» складається з трьох лабораторних робіт, які підтверджують метаболічні перетворення амінокислот, вуглеводів, властивості ліпідів. У п’ятому модулі виконується одна лабораторна робота з виявлення гормонів у досліджуваних об’єктах. У лабораторних роботах викладено принцип методу, наведено необхідні структурні формули та реакції, основні матеріали, реактиви та обладнання, подано порядок виконання роботи, запропоновано контрольні запитання, що потребують не лише запам’ятовування, але й аналітичного мислення від виконавців, допомагають пояснити отримані результати, що має важливе значення для підготовки студентів до самостійного виконання наукових робіт.