Основи біоорганічної хімії (навчальний посібник) - Г. О. Сирова - 2018

ПЕРЕДМОВА

Класифікація, номенклатура і ізомерія біоорганічних сполук. Природа хімічного зв'язку

Просторова будова органічних молекул. Взаємний вплив атомів

Реакційна здатність біоорганічних сполук. Насичені, ненасичені і ароматичні вуглеводні, спирти і феноли, аміни

Будова і властивості альдегідів і кетонів

Структура, властивості і біологічне значення карбонових кислот

Кислотно-основні властивості органічних сполук

Структура, властивості і біологічне значення функціональних похідних карбонових кислот (гідрокси-, кето- і фенолокислот)

Вуглеводи. Будова і хімічні властивості моносахаридів

Полісахариди

Вищі жирні кислоти. Ліпіди. Фосфоліпіди

Амінокислотний склад білків і пептидів

Структурна організація білків. Фізико-хімічні властивості білків. Реакції осадження білків. Денатурація

Класифікація, будова і значення біологічно важливих гетероциклічних сполук

Структура та біохімічні функції нуклеозидів, нуклеотидів і нуклеїнових кислот

Біологічно важливі гетерофункціональні сполуки